OGV 到 BTC 转换器

将 OGV 的数据显示到 BTC

0.00000033

-1.0 %

交易量

27

市值

140

OGV 到 BTC 兑换计算器

OGV-BTC 转换器

OGV
BTC
使用 TradeSanta Origin Dollar Governance 计算器工具,您可以快速轻松地将 OGV 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 OGV 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Origin Dollar Governance 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Origin Dollar Governance OGV 在 BTC 的价格是 0.00000033 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 492 428 19 388 337 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06872755 0.7 217 630 8 264 592 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003604 -0.2 488 559 2 996 787 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01126857 -0.3 21 590 1 779 895 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003604 -0.2 123 883 1 044 816 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 388 337

data

交易量

492 428

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06872755

24小时变化

0.7%

市值

8 264 592

data

交易量

217 630

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003604

24小时变化

-0.2%

市值

2 996 787

data

交易量

488 559

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01126857

24小时变化

-0.3%

市值

1 779 895

data

交易量

21 590

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003604

24小时变化

-0.2%

市值

1 044 816

data

交易量

123 883