LUNA 到 BTC 转换器

将 LUNA 的数据显示到 BTC

0.00003115

-0.5 %

交易量

563

市值

8,682

LUNA 到 BTC 兑换计算器

LUNA-BTC 转换器

LUNA
BTC
使用 TradeSanta Terra 计算器工具,您可以快速轻松地将 LUNA 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 LUNA 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Terra 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Terra LUNA 在 BTC 的价格是 0.00003115 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 304 843 19 388 643 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06857896 0.3 212 547 8 249 348 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003601 0.0 584 537 2 994 610 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01122228 -0.3 18 643 1 771 303 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.000036 -0.1 94 449 1 042 904 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 388 643

data

交易量

304 843

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06857896

24小时变化

0.3%

市值

8 249 348

data

交易量

212 547

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003601

24小时变化

0.0%

市值

2 994 610

data

交易量

584 537

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01122228

24小时变化

-0.3%

市值

1 771 303

data

交易量

18 643

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.000036

24小时变化

-0.1%

市值

1 042 904

data

交易量

94 449