KAR 到 BTC 转换器

将 KAR 的数据显示到 BTC

0.00000625

2.7 %

交易量

5

市值

492

KAR 到 BTC 兑换计算器

KAR-BTC 转换器

KAR
BTC
使用 TradeSanta Karura 计算器工具,您可以快速轻松地将 KAR 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 KAR 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Karura 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Karura KAR 在 BTC 的价格是 0.00000625 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 1 848 181 19 323 675 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06258419 -1.1 411 304 7 563 733 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.0000359 1.1 3 476 705 2 763 266 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01194721 -0.3 39 204 1 890 420 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.0000357 0.8 221 955 1 267 676 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 323 675

data

交易量

1 848 181

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06258419

24小时变化

-1.1%

市值

7 563 733

data

交易量

411 304

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.0000359

24小时变化

1.1%

市值

2 763 266

data

交易量

3 476 705

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01194721

24小时变化

-0.3%

市值

1 890 420

data

交易量

39 204

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.0000357

24小时变化

0.8%

市值

1 267 676

data

交易量

221 955