FRA 到 BTC 转换器

将 FRA 的数据显示到 BTC

0.00000001

5.4 %

交易量

8

市值

143

FRA 到 BTC 兑换计算器

FRA-BTC 转换器

FRA
BTC
使用 TradeSanta Fractal 计算器工具,您可以快速轻松地将 FRA 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 FRA 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Fractal 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Fractal FRA 在 BTC 的价格是 0.00000001 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 398 306 19 689 953 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.04901273 0.5 244 198 5 986 308 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001562 4.1 693 087 1 728 690 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00949114 4.1 23 007 1 458 435 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001562 4.1 113 444 522 661 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 689 953

data

交易量

398 306

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.04901273

24小时变化

0.5%

市值

5 986 308

data

交易量

244 198

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001562

24小时变化

4.1%

市值

1 728 690

data

交易量

693 087

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00949114

24小时变化

4.1%

市值

1 458 435

data

交易量

23 007

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001562

24小时变化

4.1%

市值

522 661

data

交易量

113 444