Kraken futures 交易对

热门加密货币交易所Kraken futures中的主要加密货币对。选择最好的 Kraken futures 交易对。包括BTC,ETH和USDT的交易对。

交易对
当前汇率
24小时波动
交易量
当前汇率
0.6174 (USD)
24小时波动
12.78%
交易量
6223.39 USD
当前汇率
75.48 (USD)
24小时波动
3.86%
交易量
6190.11 USD
当前汇率
0.42318 (USD)
24小时波动
2.01%
交易量
229622.12 USD
当前汇率
0.33696 (USD)
24小时波动
4.07%
交易量
8730.3 USD
当前汇率
1.7089 (USD)
24小时波动
2.62%
交易量
102.53 USD
当前汇率
0.030182 (USD)
24小时波动
3.63%
交易量
799.94 USD
当前汇率
1.6726 (USD)
24小时波动
2.36%
交易量
249.22 USD
当前汇率
5.138 (USD)
24小时波动
2.76%
交易量
25088.85 USD
当前汇率
12.83 (USD)
24小时波动
3.37%
交易量
644495.81 USD
Expand
当前汇率
0.20568 (USD)
24小时波动
2.71%
交易量
102.84 USD
当前汇率
16.82 (USD)
24小时波动
2.63%
交易量
212383.45 USD
当前汇率
12.446 (USD)
24小时波动
3.16%
交易量
2108.35 USD
当前汇率
5.149 (USD)
24小时波动
6.27%
交易量
102.98 USD
当前汇率
1.2059 (USD)
24小时波动
3.25%
交易量
2.53 USD
当前汇率
0.29844 (USD)
24小时波动
3.04%
交易量
2588.97 USD
当前汇率
116.58 (USD)
24小时波动
4.04%
交易量
48845.85 USD
当前汇率
0.21832 (USD)
24小时波动
4.99%
交易量
10909.67 USD
当前汇率
58.214 (USD)
24小时波动
4.72%
交易量
6124.11 USD
当前汇率
0.8865 (USD)
24小时波动
3.79%
交易量
12964.18 USD
当前汇率
41.564 (USD)
24小时波动
2.08%
交易量
211.98 USD
当前汇率
259.06 (USD)
24小时波动
2.56%
交易量
20.72 USD
当前汇率
0.061674 (USD)
24小时波动
3.91%
交易量
54864.45 USD
当前汇率
6.295 (USD)
24小时波动
2.17%
交易量
133837.37 USD
当前汇率
1.2461 (USD)
24小时波动
5.26%
交易量
2127.09 USD
当前汇率
54.45 (USD)
24小时波动
3.53%
交易量
2280.37 USD
当前汇率
0.4455 (USD)
24小时波动
2.27%
交易量
13131.56 USD
当前汇率
17.146 (USD)
24小时波动
6.04%
交易量
176.6 USD
当前汇率
1.1335 (USD)
24小时波动
3.83%
交易量
29272.64 USD
当前汇率
27.276 (USD)
24小时波动
2.7%
交易量
13422.52 USD
当前汇率
1324.1 (USD)
24小时波动
3.12%
交易量
24037825.27 USD
当前汇率
8.192 (USD)
24小时波动
12.31%
交易量
4788.22 USD
当前汇率
5.436 (USD)
24小时波动
2.44%
交易量
30983.03 USD
当前汇率
1.675 (USD)
24小时波动
2.4%
交易量
1331.62 USD
当前汇率
0.22184 (USD)
24小时波动
1.81%
交易量
50781.84 USD
当前汇率
0.04028 (USD)
24小时波动
2.23%
交易量
611.29 USD
当前汇率
0.4674 (USD)
24小时波动
5.9%
交易量
93.48 USD
当前汇率
0.6514 (USD)
24小时波动
4.89%
交易量
11754.51 USD
当前汇率
0.09689 (USD)
24小时波动
3.85%
交易量
3435.53 USD
当前汇率
5.93 (USD)
24小时波动
1.97%
交易量
0 USD
当前汇率
0.23601 (USD)
24小时波动
3.5%
交易量
447.95 USD
当前汇率
1.5076 (USD)
24小时波动
3.53%
交易量
2740.82 USD
当前汇率
1.1266 (USD)
24小时波动
2.79%
交易量
4563.86 USD
当前汇率
42.32 (USD)
24小时波动
3.17%
交易量
214.14 USD
当前汇率
7.628 (USD)
24小时波动
4.28%
交易量
314944.1 USD
当前汇率
9.206 (USD)
24小时波动
3.94%
交易量
3.68 USD
当前汇率
0.28662 (USD)
24小时波动
2.63%
交易量
3324.22 USD
当前汇率
52.62 (USD)
24小时波动
2.89%
交易量
297202.5 USD
当前汇率
2.475 (USD)
24小时波动
4.82%
交易量
16941.13 USD
当前汇率
0.6904 (USD)
24小时波动
2.19%
交易量
1705.29 USD
当前汇率
0.8294 (USD)
24小时波动
2.42%
交易量
338439.99 USD

本节包含有关加密货币对的全面信息。通过转到所选交易对的页面来获取更多数据。您可以了解有关最近24小时的当前汇率,动态和波动率以及所选加密货币交易所交易量的更多信息。获得所有必要的信息后,您可以继续启动第一个交易机器人。在我们的常见问题中找到更多信息或未解问题的答案。