Binance futures 交易对

热门加密货币交易所Binance futures中的主要加密货币对。选择最好的 Binance futures 交易对。包括BTC,ETH和USDT的交易对。

交易对
当前汇率
24小时波动
交易量
当前汇率
0.4732 (BUSD)
24小时波动
16.86%
交易量
53827244.71 BUSD
当前汇率
0.08803 (BUSD)
24小时波动
25.73%
交易量
4977005.25 BUSD
当前汇率
5.441 (BUSD)
24小时波动
22.64%
交易量
22402225.6 BUSD
当前汇率
7.97 (BUSD)
24小时波动
25.57%
交易量
3369034.7 BUSD
当前汇率
23.26 (BUSD)
24小时波动
19.72%
交易量
32956911.68 BUSD
当前汇率
287.3 (BUSD)
24小时波动
10.28%
交易量
107849776.08 BUSD
当前汇率
21620.38 (BUSD)
24小时波动
10.31%
交易量
2154673078.79 BUSD
当前汇率
5.42 (BUSD)
24小时波动
15.49%
交易量
601844.27 BUSD
当前汇率
0.1373 (BUSD)
24小时波动
20.21%
交易量
1843533.6 BUSD
Expand
当前汇率
0.07088 (BUSD)
24小时波动
17.96%
交易量
41899804.94 BUSD
当前汇率
7.68 (BUSD)
24小时波动
15.57%
交易量
20269754.71 BUSD
当前汇率
36.09 (BUSD)
24小时波动
24%
交易量
44855067.75 BUSD
当前汇率
1720.28 (BUSD)
24小时波动
12.15%
交易量
903525901.23 BUSD
当前汇率
6.89 (BUSD)
24小时波动
26.93%
交易量
26203989.66 BUSD
当前汇率
0.3135 (BUSD)
24小时波动
18.79%
交易量
17640285.12 BUSD
当前汇率
27.58 (BUSD)
24小时波动
12.32%
交易量
5604438.55 BUSD
当前汇率
2.755 (BUSD)
24小时波动
23.32%
交易量
4206778.34 BUSD
当前汇率
0.05474 (BUSD)
24小时波动
21.77%
交易量
15987668.33 BUSD
当前汇率
0.8293 (BUSD)
24小时波动
23.92%
交易量
22043946.54 BUSD
当前汇率
6.63 (BUSD)
24小时波动
18.21%
交易量
6079634.92 BUSD
当前汇率
2.17 (BUSD)
24小时波动
21.33%
交易量
9496847.98 BUSD
当前汇率
0.002566 (BUSD)
24小时波动
33.46%
交易量
6483494.46 BUSD
当前汇率
7.206 (BUSD)
24小时波动
16.53%
交易量
16318914.87 BUSD
当前汇率
55.45 (BUSD)
24小时波动
13.69%
交易量
7521496.92 BUSD
当前汇率
0.0000027 (BUSD)
24小时波动
43039900%
交易量
647813707.04 BUSD
当前汇率
0.806 (BUSD)
24小时波动
17.74%
交易量
40517946.44 BUSD
当前汇率
4.503 (BUSD)
24小时波动
18.88%
交易量
24258343.77 BUSD
当前汇率
1.0858 (BUSD)
24小时波动
17.55%
交易量
11587886.11 BUSD
当前汇率
37.57 (BUSD)
24小时波动
17.06%
交易量
96545462.48 BUSD
当前汇率
0.02645 (BUSD)
24小时波动
18.1%
交易量
1848804.44 BUSD
当前汇率
0.06554 (BUSD)
24小时波动
6.64%
交易量
6749433.37 BUSD
当前汇率
7.21 (BUSD)
24小时波动
16.2%
交易量
6086354.85 BUSD
当前汇率
5.059 (BUSD)
24小时波动
17.29%
交易量
6788133.5 BUSD
当前汇率
0.3394 (BUSD)
24小时波动
15.06%
交易量
27053781.09 BUSD
当前汇率
0.698 (USDT)
24小时波动
18.04%
交易量
5344901.14 USDT
当前汇率
89.1 (USDT)
24小时波动
17.14%
交易量
28864020.93 USDT
当前汇率
0.4734 (USDT)
24小时波动
16.79%
交易量
146274339.3 USDT
当前汇率
0.00335 (USDT)
24小时波动
20.89%
交易量
2678465.33 USDT
当前汇率
0.3148 (USDT)
24小时波动
14.69%
交易量
17688524.98 USDT
当前汇率
2.242 (USDT)
24小时波动
20.73%
交易量
11677214.36 USDT
当前汇率
0.128 (USDT)
24小时波动
19.12%
交易量
1968848.02 USDT
当前汇率
0.1162 (USDT)
24小时波动
1047.41%
交易量
38645059.35 USDT
当前汇率
0.04028 (USDT)
24小时波动
20.42%
交易量
15089359.91 USDT
当前汇率
1.666 (USDT)
24小时波动
25.02%
交易量
4060715.09 USDT
当前汇率
5.44 (USDT)
24小时波动
22.89%
交易量
81140450.7 USDT
当前汇率
1.969 (USDT)
24小时波动
24.17%
交易量
4569281.28 USDT
当前汇率
12.26 (USDT)
24小时波动
16.46%
交易量
9296542.58 USDT
当前汇率
0.036 (USDT)
24小时波动
20.24%
交易量
3912522.91 USDT
当前汇率
0.1693 (USDT)
24小时波动
23.39%
交易量
2720365.41 USDT
当前汇率
11.04 (USDT)
24小时波动
18.01%
交易量
51121210.19 USDT

本节包含有关加密货币对的全面信息。通过转到所选交易对的页面来获取更多数据。您可以了解有关最近24小时的当前汇率,动态和波动率以及所选加密货币交易所交易量的更多信息。获得所有必要的信息后,您可以继续启动第一个交易机器人。在我们的常见问题中找到更多信息或未解问题的答案。