Binance futures 交易对

热门加密货币交易所Binance futures中的主要加密货币对。选择最好的 Binance futures 交易对。包括BTC,ETH和USDT的交易对。

交易对
当前汇率
24小时波动
交易量
当前汇率
0.06844 (BTC)
24小时波动
1.36%
交易量
1399.04 BTC
当前汇率
0.3804 (BUSD)
24小时波动
2.1%
交易量
4470565.4 BUSD
当前汇率
0.32562 (BUSD)
24小时波动
13.92%
交易量
10957810.19 BUSD
当前汇率
0.00831 (BUSD)
24小时波动
8.94%
交易量
561768.64 BUSD
当前汇率
3.209 (BUSD)
24小时波动
2.76%
交易量
778051.7 BUSD
当前汇率
8.5368 (BUSD)
24小时波动
4.82%
交易量
3092830.74 BUSD
当前汇率
4.86 (BUSD)
24小时波动
2.1%
交易量
32035.16 BUSD
当前汇率
14.66 (BUSD)
24小时波动
2.58%
交易量
2877583.36 BUSD
当前汇率
313 (BUSD)
24小时波动
2.03%
交易量
31576953.42 BUSD
Expand
当前汇率
27944.97 (BUSD)
24小时波动
1.84%
交易量
107428595.43 BUSD
当前汇率
4.436 (BUSD)
24小时波动
5.32%
交易量
65382.04 BUSD
当前汇率
0.1327 (BUSD)
24小时波动
1.9%
交易量
342760.45 BUSD
当前汇率
0.07291 (BUSD)
24小时波动
2.11%
交易量
5491196.22 BUSD
当前汇率
5.478 (BUSD)
24小时波动
2.07%
交易量
1162315.54 BUSD
当前汇率
18.4 (BUSD)
24小时波动
1.32%
交易量
322459.28 BUSD
当前汇率
1912.39 (BUSD)
24小时波动
2.3%
交易量
74636670.06 BUSD
当前汇率
4.834 (BUSD)
24小时波动
6.76%
交易量
2484930.11 BUSD
当前汇率
0.3315 (BUSD)
24小时波动
5.17%
交易量
4820388.65 BUSD
当前汇率
0.998 (BUSD)
24小时波动
3.1%
交易量
2127756.85 BUSD
当前汇率
1.403 (BUSD)
24小时波动
3.37%
交易量
180536.43 BUSD
当前汇率
0.03015 (BUSD)
24小时波动
3.1%
交易量
2166938.22 BUSD
当前汇率
0.2661 (BUSD)
24小时波动
2.7%
交易量
910940.28 BUSD
当前汇率
5.192 (BUSD)
24小时波动
4.99%
交易量
1997571.77 BUSD
当前汇率
2.224 (BUSD)
24小时波动
8.02%
交易量
5055197.07 BUSD
当前汇率
0.001604 (BUSD)
24小时波动
5.73%
交易量
460551.51 BUSD
当前汇率
6.608 (BUSD)
24小时波动
2.25%
交易量
1792890.21 BUSD
当前汇率
92.59 (BUSD)
24小时波动
3.51%
交易量
8535245.9 BUSD
当前汇率
0.0000027 (BUSD)
24小时波动
43039900%
交易量
647813707.04 BUSD
当前汇率
0.9117 (BUSD)
24小时波动
3.33%
交易量
6697833.6 BUSD
当前汇率
1.641 (BUSD)
24小时波动
2.04%
交易量
568542.38 BUSD
当前汇率
0.9305 (BUSD)
24小时波动
14.33%
交易量
1804726.44 BUSD
当前汇率
0.5535 (BUSD)
24小时波动
4.6%
交易量
1018837.28 BUSD
当前汇率
21.33 (BUSD)
24小时波动
5.53%
交易量
16860137.46 BUSD
当前汇率
0.01579 (BUSD)
24小时波动
2.55%
交易量
65157.03 BUSD
当前汇率
0.07646 (BUSD)
24小时波动
1.9%
交易量
1698753.69 BUSD
当前汇率
5.174 (BUSD)
24小时波动
2.24%
交易量
607937.38 BUSD
当前汇率
1.772 (BUSD)
24小时波动
2.29%
交易量
213213.34 BUSD
当前汇率
0.5004 (BUSD)
24小时波动
6.26%
交易量
43770413.36 BUSD
当前汇率
0.397 (USDT)
24小时波动
2.56%
交易量
1384075.53 USDT
当前汇率
67.5 (USDT)
24小时波动
1.8%
交易量
2506180.03 USDT
当前汇率
0.02904 (USDT)
24小时波动
6.37%
交易量
9992551.35 USDT
当前汇率
0.3802 (USDT)
24小时波动
2.37%
交易量
24612144.09 USDT
当前汇率
0.32549 (USDT)
24小时波动
13.98%
交易量
32355348.43 USDT
当前汇率
0.00335 (USDT)
24小时波动
20.89%
交易量
2678465.33 USDT
当前汇率
0.1511 (USDT)
24小时波动
1.73%
交易量
4627126.91 USDT
当前汇率
1.299 (USDT)
24小时波动
2.74%
交易量
1016572.78 USDT
当前汇率
0.1222 (USDT)
24小时波动
8.46%
交易量
5750958.65 USDT
当前汇率
0.00831 (USDT)
24小时波动
9.2%
交易量
1624083.63 USDT
当前汇率
0.1162 (USDT)
24小时波动
1047.41%
交易量
38645059.35 USDT
当前汇率
0.02646 (USDT)
24小时波动
4.61%
交易量
4769365.23 USDT

本节包含有关加密货币对的全面信息。通过转到所选交易对的页面来获取更多数据。您可以了解有关最近24小时的当前汇率,动态和波动率以及所选加密货币交易所交易量的更多信息。获得所有必要的信息后,您可以继续启动第一个交易机器人。在我们的常见问题中找到更多信息或未解问题的答案。