ZAZU 到 USD 转换器

将 ZAZU 的数据显示到 USD

0.00027735

-28.1 %

交易量

51,931

市值

277,292

ZAZU 到 USD 兑换计算器

ZAZU-USD 转换器

ZAZU
USD
使用 TradeSanta ZAZU 计算器工具,您可以快速轻松地将 ZAZU 之间的金额转换为 USD、法定货币或其他加密货币。 此 ZAZU 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 ZAZU 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 ZAZU ZAZU 在 USD 的价格是 0.00027735 USD。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (USD) 24小时变化 (%) 交易量 (USD) 市值 (USD) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
65 640 -0.8 32 737 527 754 1 294 191 366 758 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 441.44 -3.2 21 383 316 172 421 141 100 706 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999736 0.1 60 449 108 851 112 522 898 461 data Trade
4.
BNB BNB BNB
592.9 -1.7 1 451 490 612 91 232 220 865 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.999818 0.0 7 075 248 973 32 567 200 078 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

65 640

24小时变化

-0.8%

市值

1 294 191 366 758

data

交易量

32 737 527 754

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

3 441.44

24小时变化

-3.2%

市值

421 141 100 706

data

交易量

21 383 316 172

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.999736

24小时变化

0.1%

市值

112 522 898 461

data

交易量

60 449 108 851

4.

BNB BNB BNB

成交价

592.9

24小时变化

-1.7%

市值

91 232 220 865

data

交易量

1 451 490 612

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.999818

24小时变化

0.0%

市值

32 567 200 078

data

交易量

7 075 248 973