VERVE 到 BTC 转换器

将 VERVE 的数据显示到 BTC

0.00000002

-0.4 %

交易量

0

市值

5

VERVE 到 BTC 兑换计算器

VERVE-BTC 转换器

VERVE
BTC
使用 TradeSanta Verve 计算器工具,您可以快速轻松地将 VERVE 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 VERVE 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Verve 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Verve VERVE 在 BTC 的价格是 0.00000002 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 533 456 19 329 362 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06311077 -0.9 309 794 7 624 769 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003593 -1.1 855 125 2 839 045 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01178922 0.3 21 423 1 861 984 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003602 -0.9 125 267 1 216 187 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 329 362

data

交易量

533 456

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06311077

24小时变化

-0.9%

市值

7 624 769

data

交易量

309 794

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003593

24小时变化

-1.1%

市值

2 839 045

data

交易量

855 125

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01178922

24小时变化

0.3%

市值

1 861 984

data

交易量

21 423

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003602

24小时变化

-0.9%

市值

1 216 187

data

交易量

125 267