TDX 到 BTC 转换器

将 TDX 的数据显示到 BTC

0.00000368

2.7 %

交易量

17

市值

37

TDX 到 BTC 兑换计算器

TDX-BTC 转换器

TDX
BTC
使用 TradeSanta Tidex 计算器工具,您可以快速轻松地将 TDX 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 TDX 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Tidex 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Tidex TDX 在 BTC 的价格是 0.00000368 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 618 697 19 388 943 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06891107 0.7 267 666 8 293 761 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003686 2.7 869 879 3 069 731 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01132506 0.8 25 075 1 790 352 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003685 2.8 146 881 1 068 079 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 388 943

data

交易量

618 697

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06891107

24小时变化

0.7%

市值

8 293 761

data

交易量

267 666

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003686

24小时变化

2.7%

市值

3 069 731

data

交易量

869 879

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01132506

24小时变化

0.8%

市值

1 790 352

data

交易量

25 075

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003685

24小时变化

2.8%

市值

1 068 079

data

交易量

146 881