SAKAI 到 BRL 转换器

将 SAKAI 的数据显示到 BRL

22.19

31.9 %

交易量

20,229,450

市值

64,656,045

SAKAI 到 BRL 兑换计算器

SAKAI-BRL 转换器

SAKAI
BRL
使用 TradeSanta Sakai Vault 计算器工具,您可以快速轻松地将 SAKAI 之间的金额转换为 BRL、法定货币或其他加密货币。 此 SAKAI 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Sakai Vault 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Sakai Vault SAKAI 在 BRL 的价格是 22.19 BRL。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BRL) 24小时变化 (%) 交易量 (BRL) 市值 (BRL) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
360 169 1.2 144 769 956 418 7 106 564 320 994 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
19 109.92 -0.8 95 187 724 859 2 299 758 344 177 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
5.42 1.4 180 534 016 252 610 989 267 452 data Trade
4.
BNB BNB BNB
3 286.37 0.9 5 280 954 043 506 056 541 245 data Trade
5.
USDC USDC USDC
5.42 1.3 32 306 432 287 175 949 349 591 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

360 169

24小时变化

1.2%

市值

7 106 564 320 994

data

交易量

144 769 956 418

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

19 109.92

24小时变化

-0.8%

市值

2 299 758 344 177

data

交易量

95 187 724 859

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

5.42

24小时变化

1.4%

市值

610 989 267 452

data

交易量

180 534 016 252

4.

BNB BNB BNB

成交价

3 286.37

24小时变化

0.9%

市值

506 056 541 245

data

交易量

5 280 954 043

5.

USDC USDC USDC

成交价

5.42

24小时变化

1.3%

市值

175 949 349 591

data

交易量

32 306 432 287