NR1 到 BTC 转换器

将 NR1 的数据显示到 BTC

0.00000047

2.1 %

交易量

1

市值

12

NR1 到 BTC 兑换计算器

NR1-BTC 转换器

NR1
BTC
使用 TradeSanta Number 1 计算器工具,您可以快速轻松地将 NR1 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 NR1 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Number 1 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Number 1 NR1 在 BTC 的价格是 0.00000047 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 550 934 19 389 825 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06922828 0.6 238 365 8 321 825 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.0000372 0.8 735 791 3 095 646 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01133487 0.2 21 152 1 789 159 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.0000372 0.9 129 679 1 073 738 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 389 825

data

交易量

550 934

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06922828

24小时变化

0.6%

市值

8 321 825

data

交易量

238 365

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.0000372

24小时变化

0.8%

市值

3 095 646

data

交易量

735 791

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01133487

24小时变化

0.2%

市值

1 789 159

data

交易量

21 152

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.0000372

24小时变化

0.9%

市值

1 073 738

data

交易量

129 679