KAR 到 BRL 转换器

将 KAR 的数据显示到 BRL

0.775671

3.6 %

交易量

1,933,738

市值

61,639,957

KAR 到 BRL 兑换计算器

KAR-BRL 转换器

KAR
BRL
使用 TradeSanta Karura 计算器工具,您可以快速轻松地将 KAR 之间的金额转换为 BRL、法定货币或其他加密货币。 此 KAR 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Karura 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Karura KAR 在 BRL 的价格是 0.775671 BRL。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BRL) 24小时变化 (%) 交易量 (BRL) 市值 (BRL) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
145 980 0.9 74 390 531 115 2 822 658 814 253 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
9 339.71 1.5 41 677 800 448 1 125 431 734 991 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
5.28 -0.1 122 645 548 239 417 076 526 412 data Trade
4.
BNB BNB BNB
1 722.27 0.9 3 046 599 845 271 894 382 030 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
5.27 0.0 18 152 857 489 178 771 145 503 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

145 980

24小时变化

0.9%

市值

2 822 658 814 253

data

交易量

74 390 531 115

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

9 339.71

24小时变化

1.5%

市值

1 125 431 734 991

data

交易量

41 677 800 448

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

5.28

24小时变化

-0.1%

市值

417 076 526 412

data

交易量

122 645 548 239

4.

BNB BNB BNB

成交价

1 722.27

24小时变化

0.9%

市值

271 894 382 030

data

交易量

3 046 599 845

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

5.27

24小时变化

0.0%

市值

178 771 145 503

data

交易量

18 152 857 489