JAM 到 BTC 转换器

将 JAM 的数据显示到 BTC

0.00000004

-6.0 %

交易量

6

市值

126

JAM 到 BTC 兑换计算器

JAM-BTC 转换器

JAM
BTC
使用 TradeSanta Geojam 计算器工具,您可以快速轻松地将 JAM 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 JAM 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Geojam 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Geojam JAM 在 BTC 的价格是 0.00000004 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 384 542 19 389 793 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06923501 0.5 241 802 8 327 992 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.0000372 0.7 465 934 3 095 859 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01133183 -0.1 20 377 1 790 382 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.0000372 0.8 126 115 1 074 061 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 389 793

data

交易量

384 542

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06923501

24小时变化

0.5%

市值

8 327 992

data

交易量

241 802

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.0000372

24小时变化

0.7%

市值

3 095 859

data

交易量

465 934

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01133183

24小时变化

-0.1%

市值

1 790 382

data

交易量

20 377

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.0000372

24小时变化

0.8%

市值

1 074 061

data

交易量

126 115