IUX 到 BTC 转换器

将 IUX 的数据显示到 BTC

0.00000061

12.8 %

交易量

5

市值

1

IUX 到 BTC 兑换计算器

IUX-BTC 转换器

IUX
BTC
使用 TradeSanta GeniuX 计算器工具,您可以快速轻松地将 IUX 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 IUX 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 GeniuX 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 GeniuX IUX 在 BTC 的价格是 0.00000061 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 412 585 19 386 250 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06764046 -1.0 186 113 8 136 947 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003676 -2.0 580 901 3 054 934 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01131369 -1.0 16 903 1 786 860 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003675 -1.9 94 424 1 067 869 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 386 250

data

交易量

412 585

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06764046

24小时变化

-1.0%

市值

8 136 947

data

交易量

186 113

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003676

24小时变化

-2.0%

市值

3 054 934

data

交易量

580 901

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01131369

24小时变化

-1.0%

市值

1 786 860

data

交易量

16 903

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003675

24小时变化

-1.9%

市值

1 067 869

data

交易量

94 424