HTR 到 BTC 转换器

将 HTR 的数据显示到 BTC

0.00000304

-2.0 %

交易量

12

市值

739

HTR 到 BTC 兑换计算器

HTR-BTC 转换器

HTR
BTC
使用 TradeSanta Hathor 计算器工具,您可以快速轻松地将 HTR 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 HTR 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Hathor 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Hathor HTR 在 BTC 的价格是 0.00000304 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 887 132 19 326 918 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06372411 -0.2 488 087 7 681 683 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003595 -1.5 1 441 997 2 821 738 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.011588 -1.9 27 542 1 830 315 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003582 -1.8 239 828 1 237 204 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 326 918

data

交易量

887 132

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06372411

24小时变化

-0.2%

市值

7 681 683

data

交易量

488 087

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003595

24小时变化

-1.5%

市值

2 821 738

data

交易量

1 441 997

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.011588

24小时变化

-1.9%

市值

1 830 315

data

交易量

27 542

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003582

24小时变化

-1.8%

市值

1 237 204

data

交易量

239 828