GEIST 到 BTC 转换器

将 GEIST 的数据显示到 BTC

0.00000038

2.4 %

交易量

1

市值

313

GEIST 到 BTC 兑换计算器

GEIST-BTC 转换器

GEIST
BTC
使用 TradeSanta Geist Finance 计算器工具,您可以快速轻松地将 GEIST 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 GEIST 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Geist Finance 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Geist Finance GEIST 在 BTC 的价格是 0.00000038 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 1 100 029 19 324 550 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06379184 1.5 377 289 7 676 308 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003556 -2.2 7 656 818 2 753 990 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01197646 0.3 33 728 1 894 896 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003549 -2.0 169 292 1 250 956 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 324 550

data

交易量

1 100 029

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06379184

24小时变化

1.5%

市值

7 676 308

data

交易量

377 289

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003556

24小时变化

-2.2%

市值

2 753 990

data

交易量

7 656 818

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01197646

24小时变化

0.3%

市值

1 894 896

data

交易量

33 728

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003549

24小时变化

-2.0%

市值

1 250 956

data

交易量

169 292