FYZ 到 BTC 转换器

将 FYZ 的数据显示到 BTC

0.00000006

-4.7 %

交易量

4

市值

0

FYZ 到 BTC 兑换计算器

FYZ-BTC 转换器

FYZ
BTC
使用 TradeSanta Fyooz 计算器工具,您可以快速轻松地将 FYZ 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 FYZ 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Fyooz 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Fyooz FYZ 在 BTC 的价格是 0.00000006 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 710 204 19 331 200 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.06423317 0.5 382 121 7 748 826 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00003555 -4.0 1 093 980 2 828 329 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.01125482 -1.7 23 655 1 777 874 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
0.00003556 -3.9 159 329 1 184 861 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 331 200

data

交易量

710 204

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.06423317

24小时变化

0.5%

市值

7 748 826

data

交易量

382 121

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00003555

24小时变化

-4.0%

市值

2 828 329

data

交易量

1 093 980

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.01125482

24小时变化

-1.7%

市值

1 777 874

data

交易量

23 655

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

0.00003556

24小时变化

-3.9%

市值

1 184 861

data

交易量

159 329