DVT 到 BRL 转换器

将 DVT 的数据显示到 BRL

0.00112287

13.0 %

交易量

41

市值

607,478

DVT 到 BRL 兑换计算器

DVT-BRL 转换器

DVT
BRL
使用 TradeSanta DeVault 计算器工具,您可以快速轻松地将 DVT 之间的金额转换为 BRL、法定货币或其他加密货币。 此 DVT 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 DeVault 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 DeVault DVT 在 BRL 的价格是 0.00112287 BRL。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BRL) 24小时变化 (%) 交易量 (BRL) 市值 (BRL) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
144 173 1.5 81 906 661 345 2 788 244 104 491 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
9 258.38 1.3 48 378 296 739 1 115 260 751 588 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
5.07 -0.6 132 253 309 390 404 203 067 278 data Trade
4.
BNB BNB BNB
1 596.34 -1.0 3 145 277 064 252 063 283 480 data Trade
5.
USDC USDC USD COIN
5.07 -0.6 18 928 215 336 164 818 722 420 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

144 173

24小时变化

1.5%

市值

2 788 244 104 491

data

交易量

81 906 661 345

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

9 258.38

24小时变化

1.3%

市值

1 115 260 751 588

data

交易量

48 378 296 739

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

5.07

24小时变化

-0.6%

市值

404 203 067 278

data

交易量

132 253 309 390

4.

BNB BNB BNB

成交价

1 596.34

24小时变化

-1.0%

市值

252 063 283 480

data

交易量

3 145 277 064

5.

USD COIN USDC USD COIN

成交价

5.07

24小时变化

-0.6%

市值

164 818 722 420

data

交易量

18 928 215 336