ANI 到 BTC 转换器

将 ANI 的数据显示到 BTC

0.00000004

3.1 %

交易量

0

市值

3

ANI 到 BTC 兑换计算器

ANI-BTC 转换器

ANI
BTC
使用 TradeSanta Anime 计算器工具,您可以快速轻松地将 ANI 之间的金额转换为 BTC、法定货币或其他加密货币。 此 ANI 转换器中大约有 2000 种不同的货币可供转换。 这个简单转换器的汇率是基于从多个加密货币交易所获取的 Anime 交易量的最新加权平均值。 这样您始终只能获得最新的数据。 今天 Anime ANI 在 BTC 的价格是 0.00000004 BTC。

自动交易的前 5 名硬币

成交价 (BTC) 24小时变化 (%) 交易量 (BTC) 市值 (BTC) 行情图
1.
BTC BTC BITCOIN
1 0.0 556 326 19 701 343 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
0.05315812 15.1 574 038 6 410 581 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.00001402 -6.0 1 802 827 1 562 914 data Trade
4.
BNB BNB BNB
0.00867918 1.5 41 916 1 340 131 data Trade
5.
USDC USDC USDC
0.00001404 -5.9 165 304 465 327 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

成交价

1

24小时变化

0.0%

市值

19 701 343

data

交易量

556 326

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

成交价

0.05315812

24小时变化

15.1%

市值

6 410 581

data

交易量

574 038

3.

TETHER USDT TETHER

成交价

0.00001402

24小时变化

-6.0%

市值

1 562 914

data

交易量

1 802 827

4.

BNB BNB BNB

成交价

0.00867918

24小时变化

1.5%

市值

1 340 131

data

交易量

41 916

5.

USDC USDC USDC

成交价

0.00001404

24小时变化

-5.9%

市值

465 327

data

交易量

165 304