En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
66 935 0.1 21 186 336 450 1 320 247 361 006 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
3 087.76 0.4 9 750 201 837 371 156 744 481 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.001 0.1 50 927 720 557 111 579 199 218 data Trade
4.
BNB BNB BNB
571.61 -0.8 641 866 428 88 018 440 964 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
175.9 5.0 2 491 782 406 78 980 770 155 data Trade
6.
USDC USDC USDC
1 0.1 3 892 833 362 33 353 370 508 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
3 086.25 0.4 98 611 554 28 723 829 248 data Trade
8.
XRP XRP XRP
0.51531 0.3 627 730 599 28 486 172 095 data Trade
9.
TON TON TONCOIN
6.48 1.4 220 578 328 22 524 439 543 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.151311 0.9 638 444 324 21 849 788 825 data Trade
11.
ADA ADA CARDANO
0.464934 -1.2 278 625 008 16 454 927 699 data Trade
12.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00002397 -0.6 274 279 345 14 124 695 855 data Trade
13.
AVAX AVAX AVALANCHE
35.83 -0.5 334 706 280 13 729 856 310 data Trade
14.
TRX TRX TRON
0.122039 1.0 238 317 944 10 670 676 723 data Trade
15.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
67 02 0.2 187 287 866 10 390 744 355 data Trade
16.
LINK LINK CHAINLINK
16.45 -1.1 697 997 883 9 673 685 193 data Trade
17.
BCH BCH BITCOIN CASH
483.54 -0.4 345 470 679 9 553 151 643 data Trade
18.
DOT DOT POLKADOT
6.99 -0.2 132 764 345 9 548 822 839 data Trade
19.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
7.81 -1.2 408 766 079 8 410 465 927 data Trade
20.
MATIC MATIC POLYGON
0.683726 -0.4 201 648 698 6 347 855 395 data Trade
21.
LTC LTC LITECOIN
83.42 1.1 222 987 810 6 217 288 136 data Trade
22.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
12.64 -1.2 101 459 976 5 866 979 609 data Trade
23.
UNI UNI UNISWAP
7.66 -0.2 153 385 433 5 774 340 205 data Trade
24.
FET FET FETCH.AI
2.23 0.8 173 456 367 5 630 001 458 data Trade
25.
LEO LEO LEO TOKEN
5.91 0.4 984 779 5 458 958 718 data Trade
26.
DAI DAI DAI
1.001 0.1 519 555 581 5 441 355 608 data Trade
27.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
27.89 0.7 144 888 690 4 105 566 947 data Trade
28.
RNDR RNDR RENDER
10.32 1.8 209 656 500 4 008 784 378 data Trade
29.
HBAR HBAR HEDERA
0.111147 -0.3 53 433 999 3 974 411 612 data Trade
30.
PEPE PEPE PEPE
0.00000928 2.6 499 195 905 3 904 056 814 data Trade
31.
WEETH WEETH WRAPPED EETH
3 204.57 0.3 21 714 503 3 641 810 929 data Trade
32.
APT APT APTOS
8.28 0.2 110 937 588 3 608 857 218 data Trade
33.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
0.999569 0.0 1 589 436 330 3 539 894 541 data Trade
34.
IMX IMX IMMUTABLE
2.29 0.6 41 695 033 3 403 734 857 data Trade
35.
CRO CRO CRONOS
0.121883 -0.5 8 409 861 3 261 922 050 data Trade
36.
ATOM ATOM COSMOS HUB
8.21 -1.3 100 932 191 3 209 420 485 data Trade
37.
MNT MNT MANTLE
0.941854 -1.3 51 675 453 3 073 918 359 data Trade
38.
XLM XLM STELLAR
0.106143 0.1 40 071 721 3 073 764 984 data Trade
39.
AR AR ARWEAVE
46.82 1.6 124 170 961 3 070 478 212 data Trade
40.
FIL FIL FILECOIN
5.53 -2.4 149 192 246 3 063 403 491 data Trade
41.
EZETH EZETH RENZO RESTAKED ETH
3 047.56 0.9 53 630 025 3 038 201 520 data Trade
42.
GRT GRT THE GRAPH
0.312225 3.6 74 640 059 2 968 836 117 data Trade
43.
OKB OKB OKB
49.01 -0.4 3 350 579 2 941 000 636 data Trade
44.
STX STX STACKS
1.99 0.4 32 770 989 2 916 403 616 data Trade
45.
KAS KAS KASPA
0.122905 0.1 14 960 593 2 907 882 774 data Trade
46.
OP OP OPTIMISM
2.5 1.3 177 869 789 2 722 532 358 data Trade
47.
WIF WIF DOGWIFHAT
2.67 8.9 529 488 570 2 678 316 432 data Trade
48.
ARB ARB ARBITRUM
0.973221 -1.5 244 039 646 2 585 870 671 data Trade
49.
MKR MKR MAKER
2 774.12 -0.1 70 441 114 2 576 915 400 data Trade
50.
SUI SUI SUI
1.1 6.5 150 651 881 2 570 898 798 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

66 935

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1320247361006

data

İşlem hacmi

$21186336450

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

3 087.76

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

371156744481

data

İşlem hacmi

$9750201837

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

111579199218

data

İşlem hacmi

$50927720557

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

571.61

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

88018440964

data

İşlem hacmi

$641866428

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

175.9

24 saatlik değişim

5.0%

Piyasa değeri

78980770155

data

İşlem hacmi

$2491782406

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

33353370508

data

İşlem hacmi

$3892833362

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

3 086.25

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

28723829248

data

İşlem hacmi

$98611554

8.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.51531

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

28486172095

data

İşlem hacmi

$627730599

9.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

6.48

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

22524439543

data

İşlem hacmi

$220578328

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.151311

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

21849788825

data

İşlem hacmi

$638444324

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.464934

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

16454927699

data

İşlem hacmi

$278625008

12.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00002397

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

14124695855

data

İşlem hacmi

$274279345

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

35.83

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

13729856310

data

İşlem hacmi

$334706280

14.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.122039

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

10670676723

data

İşlem hacmi

$238317944

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

67 02

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

10390744355

data

İşlem hacmi

$187287866

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

16.45

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

9673685193

data

İşlem hacmi

$697997883

17.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

483.54

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

9553151643

data

İşlem hacmi

$345470679

18.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.99

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

9548822839

data

İşlem hacmi

$132764345

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

7.81

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

8410465927

data

İşlem hacmi

$408766079

20.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.683726

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

6347855395

data

İşlem hacmi

$201648698

21.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

83.42

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

6217288136

data

İşlem hacmi

$222987810

22.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.64

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

5866979609

data

İşlem hacmi

$101459976

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

7.66

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

5774340205

data

İşlem hacmi

$153385433

24.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

2.23

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

5630001458

data

İşlem hacmi

$173456367

25.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.91

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

5458958718

data

İşlem hacmi

$984779

26.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

5441355608

data

İşlem hacmi

$519555581

27.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

27.89

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

4105566947

data

İşlem hacmi

$144888690

28.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

10.32

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

4008784378

data

İşlem hacmi

$209656500

29.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.111147

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3974411612

data

İşlem hacmi

$53433999

30.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00000928

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

3904056814

data

İşlem hacmi

$499195905

31.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 204.57

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

3641810929

data

İşlem hacmi

$21714503

32.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

8.28

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3608857218

data

İşlem hacmi

$110937588

33.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999569

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3539894541

data

İşlem hacmi

$1589436330

34.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

2.29

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3403734857

data

İşlem hacmi

$41695033

35.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.121883

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

3261922050

data

İşlem hacmi

$8409861

36.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.21

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

3209420485

data

İşlem hacmi

$100932191

37.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.941854

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

3073918359

data

İşlem hacmi

$51675453

38.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.106143

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3073764984

data

İşlem hacmi

$40071721

39.

ARWEAVE AR ARWEAVE

Anlık kur

46.82

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

3070478212

data

İşlem hacmi

$124170961

40.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.53

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

3063403491

data

İşlem hacmi

$149192246

41.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 047.56

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

3038201520

data

İşlem hacmi

$53630025

42.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.312225

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

2968836117

data

İşlem hacmi

$74640059

43.

OKB OKB OKB

Anlık kur

49.01

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2941000636

data

İşlem hacmi

$3350579

44.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.99

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2916403616

data

İşlem hacmi

$32770989

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.122905

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2907882774

data

İşlem hacmi

$14960593

46.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.5

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2722532358

data

İşlem hacmi

$177869789

47.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

2.67

24 saatlik değişim

8.9%

Piyasa değeri

2678316432

data

İşlem hacmi

$529488570

48.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.973221

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

2585870671

data

İşlem hacmi

$244039646

49.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

2 774.12

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2576915400

data

İşlem hacmi

$70441114

50.

SUI SUI SUI

Anlık kur

1.1

24 saatlik değişim

6.5%

Piyasa değeri

2570898798

data

İşlem hacmi

$150651881

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.151311

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

21849788825

data

İşlem hacmi

$638444324

11.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.464934

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

16454927699

data

İşlem hacmi

$278625008

12.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00002397

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

14124695855

data

İşlem hacmi

$274279345

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

35.83

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

13729856310

data

İşlem hacmi

$334706280

14.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.122039

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

10670676723

data

İşlem hacmi

$238317944

15.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

67 02

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

10390744355

data

İşlem hacmi

$187287866

16.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

16.45

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

9673685193

data

İşlem hacmi

$697997883

17.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

483.54

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

9553151643

data

İşlem hacmi

$345470679

18.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

6.99

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

9548822839

data

İşlem hacmi

$132764345

19.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

7.81

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

8410465927

data

İşlem hacmi

$408766079

20.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.683726

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

6347855395

data

İşlem hacmi

$201648698

21.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

83.42

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

6217288136

data

İşlem hacmi

$222987810

22.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.64

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

5866979609

data

İşlem hacmi

$101459976

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

7.66

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

5774340205

data

İşlem hacmi

$153385433

24.

FETCH.AI FET FETCH.AI

Anlık kur

2.23

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

5630001458

data

İşlem hacmi

$173456367

25.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

5.91

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

5458958718

data

İşlem hacmi

$984779

26.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

5441355608

data

İşlem hacmi

$519555581

27.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

27.89

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

4105566947

data

İşlem hacmi

$144888690

28.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

10.32

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

4008784378

data

İşlem hacmi

$209656500

29.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.111147

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3974411612

data

İşlem hacmi

$53433999

30.

PEPE PEPE PEPE

Anlık kur

0.00000928

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

3904056814

data

İşlem hacmi

$499195905

31.

WRAPPED EETH WEETH WRAPPED EETH

Anlık kur

3 204.57

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

3641810929

data

İşlem hacmi

$21714503

32.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

8.28

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3608857218

data

İşlem hacmi

$110937588

33.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

0.999569

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3539894541

data

İşlem hacmi

$1589436330

34.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

2.29

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3403734857

data

İşlem hacmi

$41695033

35.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.121883

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

3261922050

data

İşlem hacmi

$8409861

36.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

8.21

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

3209420485

data

İşlem hacmi

$100932191

37.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.941854

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

3073918359

data

İşlem hacmi

$51675453

38.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.106143

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3073764984

data

İşlem hacmi

$40071721

39.

ARWEAVE AR ARWEAVE

Anlık kur

46.82

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

3070478212

data

İşlem hacmi

$124170961

40.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

5.53

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

3063403491

data

İşlem hacmi

$149192246

41.

RENZO RESTAKED ETH EZETH RENZO RESTAKED ETH

Anlık kur

3 047.56

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

3038201520

data

İşlem hacmi

$53630025

42.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.312225

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

2968836117

data

İşlem hacmi

$74640059

43.

OKB OKB OKB

Anlık kur

49.01

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2941000636

data

İşlem hacmi

$3350579

44.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

1.99

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2916403616

data

İşlem hacmi

$32770989

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.122905

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2907882774

data

İşlem hacmi

$14960593

46.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

2.5

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2722532358

data

İşlem hacmi

$177869789

47.

DOGWIFHAT WIF DOGWIFHAT

Anlık kur

2.67

24 saatlik değişim

8.9%

Piyasa değeri

2678316432

data

İşlem hacmi

$529488570

48.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.973221

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

2585870671

data

İşlem hacmi

$244039646