En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
26 585 -0.4 9 196 798 930 518 216 508 019 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 594.43 -0.2 4 334 522 072 191 721 785 071 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999897 0.0 8 702 924 482 83 242 517 273 data Trade
4.
BNB BNB BNB
210.9 -0.3 239 237 134 32 448 887 409 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.512207 0.1 526 778 354 27 274 634 607 data Trade
6.
USDC USDC USDC
1 0.0 3 332 607 183 25 768 376 314 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
1 594.64 0.0 2 637 687 13 904 849 032 data Trade
8.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.061594 -0.3 123 717 632 8 693 258 359 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.245397 -0.2 99 346 826 8 601 559 998 data Trade
10.
SOL SOL SOLANA
19.52 -0.7 177 974 068 8 055 510 337 data Trade
11.
TON TON TONCOIN
2.31 0.5 14 967 288 7 975 618 173 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.083478 0.0 181 051 357 7 441 814 576 data Trade
13.
DOT DOT POLKADOT
4.01 -0.5 74 055 079 5 126 713 212 data Trade
14.
MATIC MATIC POLYGON
0.522198 -0.2 99 403 818 4 866 480 937 data Trade
15.
LTC LTC LITECOIN
64.77 -0.1 396 882 386 4 774 791 163 data Trade
16.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
26 562 -0.2 42 924 688 4 325 826 503 data Trade
17.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000732 0.4 70 257 958 4 317 678 428 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
207.06 -1.1 81 548 633 4 042 780 658 data Trade
19.
LINK LINK CHAINLINK
7.04 4.9 220 755 573 3 920 933 619 data Trade
20.
DAI DAI DAI
0.999595 0.0 118 592 130 3 844 636 094 data Trade
21.
LEO LEO LEO TOKEN
3.84 0.1 77 583 3 568 713 921 data Trade
22.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.999013 0.2 122 756 919 3 507 485 459 data Trade
23.
UNI UNI UNISWAP
4.27 0.6 40 475 137 3 221 175 553 data Trade
24.
XLM XLM STELLAR
0.11434 -0.7 38 717 096 3 168 412 615 data Trade
25.
AVAX AVAX AVALANCHE
8.92 0.2 85 040 387 3 157 884 761 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
144.77 -1.3 39 082 834 2 627 830 909 data Trade
27.
OKB OKB OKB
42.78 0.0 1 585 967 2 566 158 676 data Trade
28.
BUSD BUSD BINANCE USD
1 0.0 1 552 421 780 2 381 525 519 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
15.23 -0.4 41 396 744 2 181 489 466 data Trade
30.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
31.
ATOM ATOM COSMOS HUB
7.09 -0.9 67 685 131 2 076 964 110 data Trade
32.
HBAR HBAR HEDERA
0.050914 1.6 13 110 882 1 699 193 779 data Trade
33.
FIL FIL FILECOIN
3.22 0.1 44 603 500 1 450 997 335 data Trade
34.
CRO CRO CRONOS
0.050444 0.5 3 816 278 1 325 799 283 data Trade
35.
LDO LDO LIDO DAO
1.48 0.3 11 731 182 1 319 142 756 data Trade
36.
QNT QNT QUANT
90.62 0.9 10 799 371 1 317 471 066 data Trade
37.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
2.94 1.1 13 359 356 1 307 631 811 data Trade
38.
MNT MNT MANTLE
0.391323 -1.1 17 513 842 1 267 063 969 data Trade
39.
VET VET VECHAIN
0.01692399 -1.1 23 782 788 1 231 834 743 data Trade
40.
APT APT APTOS
5.15 0.4 26 688 022 1 219 997 989 data Trade
41.
MKR MKR MAKER
1 273.02 -1.8 54 813 279 1 148 063 635 data Trade
42.
ARB ARB ARBITRUM
0.832923 -0.8 60 446 352 1 062 781 455 data Trade
43.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
1.12 -0.6 35 166 171 1 052 847 588 data Trade
44.
OP OP OPTIMISM
1.29 -1.2 51 606 691 1 032 356 211 data Trade
45.
KAS KAS KASPA
0.04613659 2.0 13 258 582 956 959 058 data Trade
46.
AAVE AAVE AAVE
63.75 0.2 54 178 368 927 992 476 data Trade
47.
RETH RETH ROCKET POOL ETH
1 729.33 -0.2 1 302 281 914 107 371 data Trade
48.
BIT BIT BITDAO
0.581231 1.9 594 820 845 812 461 data Trade
49.
GRT GRT THE GRAPH
0.088325 0.7 15 740 001 815 641 937 data Trade
50.
ALGO ALGO ALGORAND
0.100966 2.4 25 985 827 792 439 226 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

26 585

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

518216508019

data

İşlem hacmi

$9196798930

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

1 594.43

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

191721785071

data

İşlem hacmi

$4334522072

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.999897

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

83242517273

data

İşlem hacmi

$8702924482

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

210.9

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

32448887409

data

İşlem hacmi

$239237134

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.512207

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

27274634607

data

İşlem hacmi

$526778354

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

25768376314

data

İşlem hacmi

$3332607183

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 594.64

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

13904849032

data

İşlem hacmi

$2637687

8.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.061594

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

8693258359

data

İşlem hacmi

$123717632

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.245397

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

8601559998

data

İşlem hacmi

$99346826

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.52

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

8055510337

data

İşlem hacmi

$177974068

11.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.31

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

7975618173

data

İşlem hacmi

$14967288

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.083478

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

7441814576

data

İşlem hacmi

$181051357

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.01

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

5126713212

data

İşlem hacmi

$74055079

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.522198

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4866480937

data

İşlem hacmi

$99403818

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.77

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

4774791163

data

İşlem hacmi

$396882386

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 562

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4325826503

data

İşlem hacmi

$42924688

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000732

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

4317678428

data

İşlem hacmi

$70257958

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

207.06

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

4042780658

data

İşlem hacmi

$81548633

19.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.04

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

3920933619

data

İşlem hacmi

$220755573

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999595

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3844636094

data

İşlem hacmi

$118592130

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.84

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3568713921

data

İşlem hacmi

$77583

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.999013

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3507485459

data

İşlem hacmi

$122756919

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.27

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3221175553

data

İşlem hacmi

$40475137

24.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.11434

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

3168412615

data

İşlem hacmi

$38717096

25.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.92

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3157884761

data

İşlem hacmi

$85040387

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

144.77

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2627830909

data

İşlem hacmi

$39082834

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.78

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2566158676

data

İşlem hacmi

$1585967

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2381525519

data

İşlem hacmi

$1552421780

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.23

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2181489466

data

İşlem hacmi

$41396744

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.09

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2076964110

data

İşlem hacmi

$67685131

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050914

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

1699193779

data

İşlem hacmi

$13110882

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.22

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1450997335

data

İşlem hacmi

$44603500

34.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.050444

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1325799283

data

İşlem hacmi

$3816278

35.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.48

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1319142756

data

İşlem hacmi

$11731182

36.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

90.62

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

1317471066

data

İşlem hacmi

$10799371

37.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.94

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1307631811

data

İşlem hacmi

$13359356

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.391323

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1267063969

data

İşlem hacmi

$17513842

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01692399

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1231834743

data

İşlem hacmi

$23782788

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.15

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1219997989

data

İşlem hacmi

$26688022

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 273.02

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

1148063635

data

İşlem hacmi

$54813279

42.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.832923

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1062781455

data

İşlem hacmi

$60446352

43.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.12

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1052847588

data

İşlem hacmi

$35166171

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.29

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1032356211

data

İşlem hacmi

$51606691

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04613659

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

956959058

data

İşlem hacmi

$13258582

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

63.75

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

927992476

data

İşlem hacmi

$54178368

47.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 729.33

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

914107371

data

İşlem hacmi

$1302281

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820

49.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.088325

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

815641937

data

İşlem hacmi

$15740001

50.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.100966

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

792439226

data

İşlem hacmi

$25985827

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.52

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

8055510337

data

İşlem hacmi

$177974068

11.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.31

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

7975618173

data

İşlem hacmi

$14967288

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.083478

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

7441814576

data

İşlem hacmi

$181051357

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.01

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

5126713212

data

İşlem hacmi

$74055079

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.522198

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4866480937

data

İşlem hacmi

$99403818

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.77

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

4774791163

data

İşlem hacmi

$396882386

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 562

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4325826503

data

İşlem hacmi

$42924688

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000732

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

4317678428

data

İşlem hacmi

$70257958

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

207.06

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

4042780658

data

İşlem hacmi

$81548633

19.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.04

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

3920933619

data

İşlem hacmi

$220755573

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999595

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3844636094

data

İşlem hacmi

$118592130

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.84

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3568713921

data

İşlem hacmi

$77583

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.999013

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3507485459

data

İşlem hacmi

$122756919

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.27

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

3221175553

data

İşlem hacmi

$40475137

24.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.11434

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

3168412615

data

İşlem hacmi

$38717096

25.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.92

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3157884761

data

İşlem hacmi

$85040387

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

144.77

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2627830909

data

İşlem hacmi

$39082834

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.78

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2566158676

data

İşlem hacmi

$1585967

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2381525519

data

İşlem hacmi

$1552421780

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.23

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2181489466

data

İşlem hacmi

$41396744

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.09

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

2076964110

data

İşlem hacmi

$67685131

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050914

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

1699193779

data

İşlem hacmi

$13110882

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.22

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

1450997335

data

İşlem hacmi

$44603500

34.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.050444

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

1325799283

data

İşlem hacmi

$3816278

35.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.48

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1319142756

data

İşlem hacmi

$11731182

36.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

90.62

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

1317471066

data

İşlem hacmi

$10799371

37.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.94

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1307631811

data

İşlem hacmi

$13359356

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.391323

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1267063969

data

İşlem hacmi

$17513842

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01692399

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1231834743

data

İşlem hacmi

$23782788

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.15

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1219997989

data

İşlem hacmi

$26688022

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 273.02

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

1148063635

data

İşlem hacmi

$54813279

42.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.832923

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1062781455

data

İşlem hacmi

$60446352

43.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.12

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

1052847588

data

İşlem hacmi

$35166171

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.29

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1032356211

data

İşlem hacmi

$51606691

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04613659

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

956959058

data

İşlem hacmi

$13258582

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

63.75

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

927992476

data

İşlem hacmi

$54178368

47.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 729.33

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

914107371

data

İşlem hacmi

$1302281

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820