En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
41 745 5.9 23 128 842 500 816 312 812 867 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
2 258.86 4.5 21 176 382 527 271 582 248 960 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1.001 0.1 33 108 487 453 89 741 445 674 data Trade
4.
BNB BNB BNB
233.48 2.5 1 071 927 966 35 926 896 215 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.639609 3.2 1 281 085 876 34 463 631 669 data Trade
6.
SOL SOL SOLANA
64.26 1.1 1 493 039 983 27 272 050 424 data Trade
7.
USDC USDC USDC
1.001 0.1 11 259 317 963 24 518 963 801 data Trade
8.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
2 259.51 4.4 11 294 061 21 020 123 072 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.413706 4.9 387 703 976 14 484 101 546 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.090542 6.4 1 155 621 365 12 872 379 878 data Trade
11.
TRX TRX TRON
0.105014 2.0 280 251 728 9 296 326 118 data Trade
12.
LINK LINK CHAINLINK
16.21 1.3 697 437 552 9 026 317 456 data Trade
13.
AVAX AVAX AVALANCHE
22.7 2.8 417 755 598 8 293 019 489 data Trade
14.
MATIC MATIC POLYGON
0.829715 2.4 616 276 957 7 702 852 489 data Trade
15.
DOT DOT POLKADOT
5.7 3.3 207 437 696 7 427 477 501 data Trade
16.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
41 67 5.8 176 614 663 6 678 950 216 data Trade
17.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000934 10.0 593 998 375 5 500 389 842 data Trade
18.
LTC LTC LITECOIN
74.21 3.3 553 295 442 5 488 575 960 data Trade
19.
DAI DAI DAI
0.999752 0.1 311 305 979 5 354 557 513 data Trade
20.
BCH BCH BITCOIN CASH
252.33 10.8 322 186 665 4 932 754 079 data Trade
21.
UNI UNI UNISWAP
6.22 1.1 425 104 564 4 687 804 558 data Trade
22.
OKB OKB OKB
60.48 4.1 23 167 508 3 632 175 189 data Trade
23.
XLM XLM STELLAR
0.125145 3.2 64 135 741 3 509 263 334 data Trade
24.
LEO LEO LEO TOKEN
3.74 -2.4 1 876 647 3 476 511 213 data Trade
25.
KAS KAS KASPA
0.149869 6.1 53 507 655 3 267 515 750 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
172.12 -0.3 59 437 669 3 127 857 182 data Trade
27.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.999662 0.2 240 507 246 2 954 740 454 data Trade
28.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
20.35 3.6 165 959 727 2 913 139 277 data Trade
29.
ATOM ATOM COSMOS HUB
9.85 3.6 195 992 957 2 878 298 959 data Trade
30.
CRO CRO CRONOS
0.098725 7.0 20 632 186 2 607 706 849 data Trade
31.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
5.11 8.1 60 633 354 2 308 024 125 data Trade
32.
FIL FIL FILECOIN
4.8 3.8 163 580 915 2 276 523 443 data Trade
33.
LDO LDO LIDO DAO
2.49 2.0 59 884 610 2 206 543 618 data Trade
34.
HBAR HBAR HEDERA
0.064161 3.7 41 968 172 2 154 400 602 data Trade
35.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
2.14 8.0 214 294 331 2 149 371 123 data Trade
36.
APT APT APTOS
7.61 3.9 98 425 123 2 114 819 643 data Trade
37.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
38.
RUNE RUNE THORCHAIN
6.95 -1.8 505 469 985 2 090 698 320 data Trade
39.
TAO TAO BITTENSOR
350.82 1.1 14 350 212 2 023 645 021 data Trade
40.
IMX IMX IMMUTABLE
1.43 1.3 663 802 992 1 845 958 399 data Trade
41.
VET VET VECHAIN
0.02416787 6.2 55 909 332 1 758 878 867 data Trade
42.
MNT MNT MANTLE
0.560136 2.9 11 174 803 1 751 312 546 data Trade
43.
OP OP OPTIMISM
1.82 5.1 120 435 690 1 662 035 113 data Trade
44.
BUSD BUSD BUSD
1.003 0.3 4 698 841 913 1 656 914 380 data Trade
45.
LUNC LUNC TERRA LUNA CLASSIC
0.00026062 64.6 1 256 158 183 1 520 429 806 data Trade
46.
AAVE AAVE AAVE
102.88 -0.1 149 603 520 1 508 927 511 data Trade
47.
QNT QNT QUANT
103.33 3.0 27 037 744 1 502 929 376 data Trade
48.
INJ INJ INJECTIVE
17.71 -0.9 113 496 475 1 492 781 867 data Trade
49.
ARB ARB ARBITRUM
1.15 3.7 296 116 451 1 464 589 641 data Trade
50.
RNDR RNDR RENDER
3.86 8.3 170 184 969 1 446 320 555 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

41 745

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

816312812867

data

İşlem hacmi

$23128842500

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

2 258.86

24 saatlik değişim

4.5%

Piyasa değeri

271582248960

data

İşlem hacmi

$21176382527

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

89741445674

data

İşlem hacmi

$33108487453

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

233.48

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

35926896215

data

İşlem hacmi

$1071927966

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.639609

24 saatlik değişim

3.2%

Piyasa değeri

34463631669

data

İşlem hacmi

$1281085876

6.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

64.26

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

27272050424

data

İşlem hacmi

$1493039983

7.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

24518963801

data

İşlem hacmi

$11259317963

8.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

2 259.51

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

21020123072

data

İşlem hacmi

$11294061

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.413706

24 saatlik değişim

4.9%

Piyasa değeri

14484101546

data

İşlem hacmi

$387703976

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.090542

24 saatlik değişim

6.4%

Piyasa değeri

12872379878

data

İşlem hacmi

$1155621365

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.105014

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

9296326118

data

İşlem hacmi

$280251728

12.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

16.21

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

9026317456

data

İşlem hacmi

$697437552

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

22.7

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

8293019489

data

İşlem hacmi

$417755598

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.829715

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

7702852489

data

İşlem hacmi

$616276957

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.7

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

7427477501

data

İşlem hacmi

$207437696

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

41 67

24 saatlik değişim

5.8%

Piyasa değeri

6678950216

data

İşlem hacmi

$176614663

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000934

24 saatlik değişim

10.0%

Piyasa değeri

5500389842

data

İşlem hacmi

$593998375

18.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

74.21

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

5488575960

data

İşlem hacmi

$553295442

19.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999752

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

5354557513

data

İşlem hacmi

$311305979

20.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

252.33

24 saatlik değişim

10.8%

Piyasa değeri

4932754079

data

İşlem hacmi

$322186665

21.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.22

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

4687804558

data

İşlem hacmi

$425104564

22.

OKB OKB OKB

Anlık kur

60.48

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

3632175189

data

İşlem hacmi

$23167508

23.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.125145

24 saatlik değişim

3.2%

Piyasa değeri

3509263334

data

İşlem hacmi

$64135741

24.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

3476511213

data

İşlem hacmi

$1876647

25.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.149869

24 saatlik değişim

6.1%

Piyasa değeri

3267515750

data

İşlem hacmi

$53507655

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

172.12

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3127857182

data

İşlem hacmi

$59437669

27.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.999662

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

2954740454

data

İşlem hacmi

$240507246

28.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

20.35

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

2913139277

data

İşlem hacmi

$165959727

29.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.85

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

2878298959

data

İşlem hacmi

$195992957

30.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.098725

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

2607706849

data

İşlem hacmi

$20632186

31.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.11

24 saatlik değişim

8.1%

Piyasa değeri

2308024125

data

İşlem hacmi

$60633354

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.8

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

2276523443

data

İşlem hacmi

$163580915

33.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.49

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

2206543618

data

İşlem hacmi

$59884610

34.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.064161

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

2154400602

data

İşlem hacmi

$41968172

35.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.14

24 saatlik değişim

8.0%

Piyasa değeri

2149371123

data

İşlem hacmi

$214294331

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.61

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

2114819643

data

İşlem hacmi

$98425123

37.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

38.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.95

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2090698320

data

İşlem hacmi

$505469985

39.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

350.82

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

2023645021

data

İşlem hacmi

$14350212

40.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.43

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1845958399

data

İşlem hacmi

$663802992

41.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02416787

24 saatlik değişim

6.2%

Piyasa değeri

1758878867

data

İşlem hacmi

$55909332

42.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.560136

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

1751312546

data

İşlem hacmi

$11174803

43.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.82

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

1662035113

data

İşlem hacmi

$120435690

44.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1.003

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1656914380

data

İşlem hacmi

$4698841913

45.

TERRA LUNA CLASSIC LUNC TERRA LUNA CLASSIC

Anlık kur

0.00026062

24 saatlik değişim

64.6%

Piyasa değeri

1520429806

data

İşlem hacmi

$1256158183

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

102.88

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

1508927511

data

İşlem hacmi

$149603520

47.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

103.33

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

1502929376

data

İşlem hacmi

$27037744

48.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

17.71

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

1492781867

data

İşlem hacmi

$113496475

49.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.15

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

1464589641

data

İşlem hacmi

$296116451

50.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

3.86

24 saatlik değişim

8.3%

Piyasa değeri

1446320555

data

İşlem hacmi

$170184969

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.090542

24 saatlik değişim

6.4%

Piyasa değeri

12872379878

data

İşlem hacmi

$1155621365

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.105014

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

9296326118

data

İşlem hacmi

$280251728

12.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

16.21

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

9026317456

data

İşlem hacmi

$697437552

13.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

22.7

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

8293019489

data

İşlem hacmi

$417755598

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.829715

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

7702852489

data

İşlem hacmi

$616276957

15.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.7

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

7427477501

data

İşlem hacmi

$207437696

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

41 67

24 saatlik değişim

5.8%

Piyasa değeri

6678950216

data

İşlem hacmi

$176614663

17.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000934

24 saatlik değişim

10.0%

Piyasa değeri

5500389842

data

İşlem hacmi

$593998375

18.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

74.21

24 saatlik değişim

3.3%

Piyasa değeri

5488575960

data

İşlem hacmi

$553295442

19.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999752

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

5354557513

data

İşlem hacmi

$311305979

20.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

252.33

24 saatlik değişim

10.8%

Piyasa değeri

4932754079

data

İşlem hacmi

$322186665

21.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.22

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

4687804558

data

İşlem hacmi

$425104564

22.

OKB OKB OKB

Anlık kur

60.48

24 saatlik değişim

4.1%

Piyasa değeri

3632175189

data

İşlem hacmi

$23167508

23.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.125145

24 saatlik değişim

3.2%

Piyasa değeri

3509263334

data

İşlem hacmi

$64135741

24.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.74

24 saatlik değişim

-2.4%

Piyasa değeri

3476511213

data

İşlem hacmi

$1876647

25.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.149869

24 saatlik değişim

6.1%

Piyasa değeri

3267515750

data

İşlem hacmi

$53507655

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

172.12

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

3127857182

data

İşlem hacmi

$59437669

27.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.999662

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

2954740454

data

İşlem hacmi

$240507246

28.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

20.35

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

2913139277

data

İşlem hacmi

$165959727

29.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.85

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

2878298959

data

İşlem hacmi

$195992957

30.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.098725

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

2607706849

data

İşlem hacmi

$20632186

31.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

5.11

24 saatlik değişim

8.1%

Piyasa değeri

2308024125

data

İşlem hacmi

$60633354

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.8

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

2276523443

data

İşlem hacmi

$163580915

33.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.49

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

2206543618

data

İşlem hacmi

$59884610

34.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.064161

24 saatlik değişim

3.7%

Piyasa değeri

2154400602

data

İşlem hacmi

$41968172

35.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.14

24 saatlik değişim

8.0%

Piyasa değeri

2149371123

data

İşlem hacmi

$214294331

36.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.61

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

2114819643

data

İşlem hacmi

$98425123

37.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

38.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

6.95

24 saatlik değişim

-1.8%

Piyasa değeri

2090698320

data

İşlem hacmi

$505469985

39.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

350.82

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

2023645021

data

İşlem hacmi

$14350212

40.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.43

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

1845958399

data

İşlem hacmi

$663802992

41.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.02416787

24 saatlik değişim

6.2%

Piyasa değeri

1758878867

data

İşlem hacmi

$55909332

42.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.560136

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

1751312546

data

İşlem hacmi

$11174803

43.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.82

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

1662035113

data

İşlem hacmi

$120435690

44.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

1.003

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1656914380

data

İşlem hacmi

$4698841913

45.

TERRA LUNA CLASSIC LUNC TERRA LUNA CLASSIC

Anlık kur

0.00026062

24 saatlik değişim

64.6%

Piyasa değeri

1520429806

data

İşlem hacmi

$1256158183

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

102.88

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

1508927511

data

İşlem hacmi

$149603520

47.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

103.33

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

1502929376

data

İşlem hacmi

$27037744

48.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

17.71

24 saatlik değişim

-0.9%

Piyasa değeri

1492781867

data

İşlem hacmi

$113496475