En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
51 037 -0.4 21 184 704 744 1 002 093 965 774 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
2 948.39 -0.4 13 917 928 672 354 344 651 034 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
1 -0.1 41 426 655 379 97 935 027 396 data Trade
4.
BNB BNB BNB
379.55 -0.4 1 707 657 570 58 440 164 678 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
101.32 -1.2 2 024 721 487 44 608 121 500 data Trade
6.
XRP XRP XRP
0.539266 -0.1 1 083 563 973 29 464 871 780 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
2 945.35 -0.5 30 981 727 28 885 073 725 data Trade
8.
USDC USDC USDC
1 -0.1 5 146 317 182 28 151 648 326 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.580924 -1.5 456 917 997 20 409 308 648 data Trade
10.
AVAX AVAX AVALANCHE
36.19 -1.1 514 327 649 13 646 319 319 data Trade
11.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.084842 0.9 488 883 929 12 162 881 738 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.138083 -0.7 325 156 127 12 162 608 811 data Trade
13.
LINK LINK CHAINLINK
18.34 1.4 526 378 268 10 759 494 986 data Trade
14.
DOT DOT POLKADOT
7.69 3.6 268 126 747 10 274 987 160 data Trade
15.
MATIC MATIC POLYGON
1.001 1.4 687 397 472 9 273 141 590 data Trade
16.
UNI UNI UNISWAP
11.96 67.9 2 637 935 043 9 008 184 172 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
50 99 -0.5 139 702 719 8 004 503 232 data Trade
18.
TON TON TONCOIN
2.06 -1.9 36 065 880 7 136 933 845 data Trade
19.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
12.44 -1.0 112 495 640 5 739 477 780 data Trade
20.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.0000095 -0.4 188 851 625 5 596 945 921 data Trade
21.
BCH BCH BITCOIN CASH
266.38 1.7 162 088 029 5 241 514 554 data Trade
22.
LTC LTC LITECOIN
69.44 1.3 244 650 676 5 160 802 605 data Trade
23.
DAI DAI DAI
0.999479 -0.1 121 839 205 4 935 342 284 data Trade
24.
IMX IMX IMMUTABLE
3.06 -4.3 92 612 039 4 244 087 263 data Trade
25.
FIL FIL FILECOIN
8.15 -2.2 686 603 132 4 208 085 723 data Trade
26.
ATOM ATOM COSMOS HUB
10.09 2.7 170 742 247 3 906 520 572 data Trade
27.
LEO LEO LEO TOKEN
4.12 0.2 1 589 596 3 828 902 343 data Trade
28.
KAS KAS KASPA
0.162898 -3.3 40 336 614 3 717 133 383 data Trade
29.
TAO TAO BITTENSOR
585.71 -2.5 15 148 606 3 702 324 835 data Trade
30.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
25.59 -0.4 145 061 920 3 667 040 449 data Trade
31.
STX STX STACKS
2.57 1.0 178 947 850 3 662 064 344 data Trade
32.
HBAR HBAR HEDERA
0.1079 -3.7 131 914 223 3 630 366 119 data Trade
33.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
3.48 7.7 289 930 224 3 609 820 093 data Trade
34.
APT APT APTOS
9.33 1.3 103 437 494 3 422 304 943 data Trade
35.
OP OP OPTIMISM
3.54 -2.5 190 955 240 3 379 048 068 data Trade
36.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
1.001 -0.1 4 816 601 705 3 312 744 732 data Trade
37.
XLM XLM STELLAR
0.116256 0.8 78 382 651 3 312 306 323 data Trade
38.
VET VET VECHAIN
0.04331501 -6.3 94 968 606 3 152 069 723 data Trade
39.
OKB OKB OKB
50.52 0.1 6 199 765 3 028 725 973 data Trade
40.
INJ INJ INJECTIVE
33.46 -1.4 142 442 501 2 962 246 189 data Trade
41.
LDO LDO LIDO DAO
3.1 3.8 133 551 916 2 761 397 453 data Trade
42.
TIA TIA CELESTIA
16.6 -1.3 131 384 058 2 756 592 730 data Trade
43.
RNDR RNDR RENDER
7.11 -6.5 418 940 447 2 705 381 423 data Trade
44.
MNT MNT MANTLE
0.771103 -2.5 136 684 232 2 487 055 001 data Trade
45.
GRT GRT THE GRAPH
0.2612 -4.9 247 760 293 2 464 605 604 data Trade
46.
CRO CRO CRONOS
0.092144 0.6 8 812 702 2 442 986 698 data Trade
47.
ARB ARB ARBITRUM
1.81 1.4 366 419 741 2 308 066 482 data Trade
48.
XMR XMR MONERO
124.41 2.0 36 275 361 2 243 785 764 data Trade
49.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
50.
SEI SEI SEI
0.8001 -3.2 178 050 493 2 039 730 621 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

51 037

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1002093965774

data

İşlem hacmi

$21184704744

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

2 948.39

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

354344651034

data

İşlem hacmi

$13917928672

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

97935027396

data

İşlem hacmi

$41426655379

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

379.55

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

58440164678

data

İşlem hacmi

$1707657570

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

101.32

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

44608121500

data

İşlem hacmi

$2024721487

6.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.539266

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

29464871780

data

İşlem hacmi

$1083563973

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

2 945.35

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

28885073725

data

İşlem hacmi

$30981727

8.

USDC USDC USDC

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

28151648326

data

İşlem hacmi

$5146317182

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.580924

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

20409308648

data

İşlem hacmi

$456917997

10.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

36.19

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

13646319319

data

İşlem hacmi

$514327649

11.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.084842

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

12162881738

data

İşlem hacmi

$488883929

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.138083

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

12162608811

data

İşlem hacmi

$325156127

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.34

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

10759494986

data

İşlem hacmi

$526378268

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.69

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

10274987160

data

İşlem hacmi

$268126747

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

9273141590

data

İşlem hacmi

$687397472

16.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

11.96

24 saatlik değişim

67.9%

Piyasa değeri

9008184172

data

İşlem hacmi

$2637935043

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

50 99

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

8004503232

data

İşlem hacmi

$139702719

18.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.06

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

7136933845

data

İşlem hacmi

$36065880

19.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.44

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

5739477780

data

İşlem hacmi

$112495640

20.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.0000095

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

5596945921

data

İşlem hacmi

$188851625

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

266.38

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

5241514554

data

İşlem hacmi

$162088029

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

69.44

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

5160802605

data

İşlem hacmi

$244650676

23.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999479

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

4935342284

data

İşlem hacmi

$121839205

24.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

3.06

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

4244087263

data

İşlem hacmi

$92612039

25.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

8.15

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

4208085723

data

İşlem hacmi

$686603132

26.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

10.09

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

3906520572

data

İşlem hacmi

$170742247

27.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

4.12

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3828902343

data

İşlem hacmi

$1589596

28.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.162898

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

3717133383

data

İşlem hacmi

$40336614

29.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

585.71

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

3702324835

data

İşlem hacmi

$15148606

30.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

25.59

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3667040449

data

İşlem hacmi

$145061920

31.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

2.57

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

3662064344

data

İşlem hacmi

$178947850

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.1079

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

3630366119

data

İşlem hacmi

$131914223

33.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.48

24 saatlik değişim

7.7%

Piyasa değeri

3609820093

data

İşlem hacmi

$289930224

34.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.33

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

3422304943

data

İşlem hacmi

$103437494

35.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

3.54

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

3379048068

data

İşlem hacmi

$190955240

36.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3312744732

data

İşlem hacmi

$4816601705

37.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.116256

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3312306323

data

İşlem hacmi

$78382651

38.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.04331501

24 saatlik değişim

-6.3%

Piyasa değeri

3152069723

data

İşlem hacmi

$94968606

39.

OKB OKB OKB

Anlık kur

50.52

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3028725973

data

İşlem hacmi

$6199765

40.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

33.46

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

2962246189

data

İşlem hacmi

$142442501

41.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

3.1

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

2761397453

data

İşlem hacmi

$133551916

42.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

16.6

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2756592730

data

İşlem hacmi

$131384058

43.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.11

24 saatlik değişim

-6.5%

Piyasa değeri

2705381423

data

İşlem hacmi

$418940447

44.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.771103

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

2487055001

data

İşlem hacmi

$136684232

45.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.2612

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

2464605604

data

İşlem hacmi

$247760293

46.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.092144

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2442986698

data

İşlem hacmi

$8812702

47.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.81

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

2308066482

data

İşlem hacmi

$366419741

48.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

124.41

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

2243785764

data

İşlem hacmi

$36275361

49.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

50.

SEI SEI SEI

Anlık kur

0.8001

24 saatlik değişim

-3.2%

Piyasa değeri

2039730621

data

İşlem hacmi

$178050493

10.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

36.19

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

13646319319

data

İşlem hacmi

$514327649

11.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.084842

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

12162881738

data

İşlem hacmi

$488883929

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.138083

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

12162608811

data

İşlem hacmi

$325156127

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.34

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

10759494986

data

İşlem hacmi

$526378268

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.69

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

10274987160

data

İşlem hacmi

$268126747

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

9273141590

data

İşlem hacmi

$687397472

16.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

11.96

24 saatlik değişim

67.9%

Piyasa değeri

9008184172

data

İşlem hacmi

$2637935043

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

50 99

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

8004503232

data

İşlem hacmi

$139702719

18.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.06

24 saatlik değişim

-1.9%

Piyasa değeri

7136933845

data

İşlem hacmi

$36065880

19.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.44

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

5739477780

data

İşlem hacmi

$112495640

20.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.0000095

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

5596945921

data

İşlem hacmi

$188851625

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

266.38

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

5241514554

data

İşlem hacmi

$162088029

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

69.44

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

5160802605

data

İşlem hacmi

$244650676

23.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999479

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

4935342284

data

İşlem hacmi

$121839205

24.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

3.06

24 saatlik değişim

-4.3%

Piyasa değeri

4244087263

data

İşlem hacmi

$92612039

25.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

8.15

24 saatlik değişim

-2.2%

Piyasa değeri

4208085723

data

İşlem hacmi

$686603132

26.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

10.09

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

3906520572

data

İşlem hacmi

$170742247

27.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

4.12

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3828902343

data

İşlem hacmi

$1589596

28.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.162898

24 saatlik değişim

-3.3%

Piyasa değeri

3717133383

data

İşlem hacmi

$40336614

29.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

585.71

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

3702324835

data

İşlem hacmi

$15148606

30.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

25.59

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

3667040449

data

İşlem hacmi

$145061920

31.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

2.57

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

3662064344

data

İşlem hacmi

$178947850

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.1079

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

3630366119

data

İşlem hacmi

$131914223

33.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.48

24 saatlik değişim

7.7%

Piyasa değeri

3609820093

data

İşlem hacmi

$289930224

34.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.33

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

3422304943

data

İşlem hacmi

$103437494

35.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

3.54

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

3379048068

data

İşlem hacmi

$190955240

36.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

1.001

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3312744732

data

İşlem hacmi

$4816601705

37.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.116256

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

3312306323

data

İşlem hacmi

$78382651

38.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.04331501

24 saatlik değişim

-6.3%

Piyasa değeri

3152069723

data

İşlem hacmi

$94968606

39.

OKB OKB OKB

Anlık kur

50.52

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

3028725973

data

İşlem hacmi

$6199765

40.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

33.46

24 saatlik değişim

-1.4%

Piyasa değeri

2962246189

data

İşlem hacmi

$142442501

41.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

3.1

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

2761397453

data

İşlem hacmi

$133551916

42.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

16.6

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2756592730

data

İşlem hacmi

$131384058

43.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.11

24 saatlik değişim

-6.5%

Piyasa değeri

2705381423

data

İşlem hacmi

$418940447

44.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.771103

24 saatlik değişim

-2.5%

Piyasa değeri

2487055001

data

İşlem hacmi

$136684232

45.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.2612

24 saatlik değişim

-4.9%

Piyasa değeri

2464605604

data

İşlem hacmi

$247760293

46.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.092144

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2442986698

data

İşlem hacmi

$8812702

47.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.81

24 saatlik değişim

1.4%

Piyasa değeri

2308066482

data

İşlem hacmi

$366419741

48.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

124.41

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

2243785764

data

İşlem hacmi

$36275361