En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
26 55 -0.1 5 918 313 144 517 652 155 593 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
1 592.26 -0.1 2 340 870 877 191 452 805 388 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999968 0.0 8 762 540 367 83 220 218 283 data Trade
4.
BNB BNB BNB
210.38 -0.2 172 186 401 32 380 265 560 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.507954 -1.0 315 050 893 27 050 381 686 data Trade
6.
USDC USDC USDC
0.999897 0.0 1 715 194 609 25 772 159 383 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
1 592.26 -0.1 9 297 389 13 893 162 546 data Trade
8.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.061513 -0.2 114 746 482 8 684 216 378 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.245214 0.0 62 776 859 8 590 945 449 data Trade
10.
SOL SOL SOLANA
19.61 0.7 112 928 170 8 083 738 978 data Trade
11.
TON TON TONCOIN
2.26 -2.0 11 312 502 7 803 779 752 data Trade
12.
TRX TRX TRON
0.083811 0.1 129 007 524 7 470 669 983 data Trade
13.
DOT DOT POLKADOT
4.01 -0.1 53 686 426 5 127 694 895 data Trade
14.
MATIC MATIC POLYGON
0.520154 -0.3 69 300 340 4 848 343 240 data Trade
15.
LTC LTC LITECOIN
64.54 -0.2 203 489 007 4 756 037 801 data Trade
16.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000738 0.5 146 336 900 4 349 660 359 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
26 516 -0.1 20 845 539 4 319 220 138 data Trade
18.
BCH BCH BITCOIN CASH
208.88 0.8 82 335 183 4 074 231 263 data Trade
19.
LINK LINK CHAINLINK
7.12 1.5 258 401 601 3 969 407 107 data Trade
20.
DAI DAI DAI
1 0.0 58 745 503 3 842 459 346 data Trade
21.
LEO LEO LEO TOKEN
3.84 -0.1 79 751 3 568 332 974 data Trade
22.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.998721 0.0 52 832 571 3 506 769 475 data Trade
23.
UNI UNI UNISWAP
4.26 -0.2 42 210 614 3 208 898 613 data Trade
24.
AVAX AVAX AVALANCHE
8.9 0.0 69 750 039 3 151 812 799 data Trade
25.
XLM XLM STELLAR
0.113186 -1.3 29 222 108 3 135 415 745 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
143.24 -1.3 39 589 238 2 601 285 884 data Trade
27.
OKB OKB OKB
42.82 0.1 1 418 463 2 568 839 827 data Trade
28.
BUSD BUSD BINANCE USD
0.999819 0.0 967 092 229 2 381 421 837 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
15.26 0.1 36 450 428 2 184 306 533 data Trade
30.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
31.
ATOM ATOM COSMOS HUB
7.04 -0.8 35 129 264 2 059 751 193 data Trade
32.
HBAR HBAR HEDERA
0.050739 -0.2 20 189 128 1 692 245 949 data Trade
33.
FIL FIL FILECOIN
3.24 0.6 46 607 144 1 460 566 993 data Trade
34.
CRO CRO CRONOS
0.051369 1.9 12 837 066 1 350 310 757 data Trade
35.
LDO LDO LIDO DAO
1.49 0.3 9 843 739 1 323 150 041 data Trade
36.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
2.96 0.8 9 639 943 1 317 814 195 data Trade
37.
QNT QNT QUANT
90.33 0.4 10 458 519 1 313 851 878 data Trade
38.
MNT MNT MANTLE
0.39548 1.0 12 132 944 1 279 203 595 data Trade
39.
VET VET VECHAIN
0.01678929 -1.1 21 885 840 1 220 906 027 data Trade
40.
APT APT APTOS
5.12 -0.8 20 318 746 1 211 954 188 data Trade
41.
MKR MKR MAKER
1 285.78 1.1 37 961 634 1 159 412 385 data Trade
42.
ARB ARB ARBITRUM
0.823737 -1.3 39 652 531 1 050 241 851 data Trade
43.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
1.11 -1.2 25 738 650 1 041 788 629 data Trade
44.
OP OP OPTIMISM
1.29 -0.8 33 660 094 1 026 859 051 data Trade
45.
KAS KAS KASPA
0.04585129 -1.7 7 832 715 954 145 624 data Trade
46.
RETH RETH ROCKET POOL ETH
1 727.61 -0.2 2 551 767 913 478 837 data Trade
47.
AAVE AAVE AAVE
62.61 -1.7 38 371 221 910 518 805 data Trade
48.
BIT BIT BITDAO
0.581231 1.9 594 820 845 812 461 data Trade
49.
GRT GRT THE GRAPH
0.08761 -0.8 16 235 963 808 542 892 data Trade
50.
ALGO ALGO ALGORAND
0.100927 -0.1 16 947 942 790 203 935 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

26 55

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

517652155593

data

İşlem hacmi

$5918313144

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

1 592.26

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

191452805388

data

İşlem hacmi

$2340870877

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.999968

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

83220218283

data

İşlem hacmi

$8762540367

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

210.38

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

32380265560

data

İşlem hacmi

$172186401

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.507954

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

27050381686

data

İşlem hacmi

$315050893

6.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.999897

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

25772159383

data

İşlem hacmi

$1715194609

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

1 592.26

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

13893162546

data

İşlem hacmi

$9297389

8.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.061513

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

8684216378

data

İşlem hacmi

$114746482

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.245214

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

8590945449

data

İşlem hacmi

$62776859

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.61

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

8083738978

data

İşlem hacmi

$112928170

11.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.26

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

7803779752

data

İşlem hacmi

$11312502

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.083811

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

7470669983

data

İşlem hacmi

$129007524

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.01

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5127694895

data

İşlem hacmi

$53686426

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.520154

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4848343240

data

İşlem hacmi

$69300340

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.54

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4756037801

data

İşlem hacmi

$203489007

16.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000738

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

4349660359

data

İşlem hacmi

$146336900

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 516

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

4319220138

data

İşlem hacmi

$20845539

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

208.88

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

4074231263

data

İşlem hacmi

$82335183

19.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.12

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

3969407107

data

İşlem hacmi

$258401601

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3842459346

data

İşlem hacmi

$58745503

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.84

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3568332974

data

İşlem hacmi

$79751

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998721

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3506769475

data

İşlem hacmi

$52832571

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.26

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3208898613

data

İşlem hacmi

$42210614

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.9

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3151812799

data

İşlem hacmi

$69750039

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.113186

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

3135415745

data

İşlem hacmi

$29222108

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

143.24

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2601285884

data

İşlem hacmi

$39589238

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.82

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2568839827

data

İşlem hacmi

$1418463

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

0.999819

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2381421837

data

İşlem hacmi

$967092229

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.26

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2184306533

data

İşlem hacmi

$36450428

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.04

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2059751193

data

İşlem hacmi

$35129264

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050739

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1692245949

data

İşlem hacmi

$20189128

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.24

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

1460566993

data

İşlem hacmi

$46607144

34.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.051369

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

1350310757

data

İşlem hacmi

$12837066

35.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.49

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1323150041

data

İşlem hacmi

$9843739

36.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.96

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

1317814195

data

İşlem hacmi

$9639943

37.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

90.33

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1313851878

data

İşlem hacmi

$10458519

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.39548

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

1279203595

data

İşlem hacmi

$12132944

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01678929

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1220906027

data

İşlem hacmi

$21885840

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.12

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1211954188

data

İşlem hacmi

$20318746

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 285.78

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1159412385

data

İşlem hacmi

$37961634

42.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.823737

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

1050241851

data

İşlem hacmi

$39652531

43.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1041788629

data

İşlem hacmi

$25738650

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.29

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1026859051

data

İşlem hacmi

$33660094

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04585129

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

954145624

data

İşlem hacmi

$7832715

46.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 727.61

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

913478837

data

İşlem hacmi

$2551767

47.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

62.61

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

910518805

data

İşlem hacmi

$38371221

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820

49.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.08761

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

808542892

data

İşlem hacmi

$16235963

50.

ALGORAND ALGO ALGORAND

Anlık kur

0.100927

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

790203935

data

İşlem hacmi

$16947942

10.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

19.61

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

8083738978

data

İşlem hacmi

$112928170

11.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.26

24 saatlik değişim

-2.0%

Piyasa değeri

7803779752

data

İşlem hacmi

$11312502

12.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.083811

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

7470669983

data

İşlem hacmi

$129007524

13.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

4.01

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

5127694895

data

İşlem hacmi

$53686426

14.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.520154

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

4848343240

data

İşlem hacmi

$69300340

15.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

64.54

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

4756037801

data

İşlem hacmi

$203489007

16.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000738

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

4349660359

data

İşlem hacmi

$146336900

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

26 516

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

4319220138

data

İşlem hacmi

$20845539

18.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

208.88

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

4074231263

data

İşlem hacmi

$82335183

19.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

7.12

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

3969407107

data

İşlem hacmi

$258401601

20.

DAI DAI DAI

Anlık kur

1

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3842459346

data

İşlem hacmi

$58745503

21.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.84

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3568332974

data

İşlem hacmi

$79751

22.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.998721

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3506769475

data

İşlem hacmi

$52832571

23.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

4.26

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3208898613

data

İşlem hacmi

$42210614

24.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

8.9

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

3151812799

data

İşlem hacmi

$69750039

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.113186

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

3135415745

data

İşlem hacmi

$29222108

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

143.24

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

2601285884

data

İşlem hacmi

$39589238

27.

OKB OKB OKB

Anlık kur

42.82

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2568839827

data

İşlem hacmi

$1418463

28.

BINANCE USD BUSD BINANCE USD

Anlık kur

0.999819

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

2381421837

data

İşlem hacmi

$967092229

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

15.26

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2184306533

data

İşlem hacmi

$36450428

30.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

31.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

7.04

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2059751193

data

İşlem hacmi

$35129264

32.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.050739

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

1692245949

data

İşlem hacmi

$20189128

33.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

3.24

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

1460566993

data

İşlem hacmi

$46607144

34.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.051369

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

1350310757

data

İşlem hacmi

$12837066

35.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

1.49

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

1323150041

data

İşlem hacmi

$9843739

36.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

2.96

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

1317814195

data

İşlem hacmi

$9639943

37.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

90.33

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

1313851878

data

İşlem hacmi

$10458519

38.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.39548

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

1279203595

data

İşlem hacmi

$12132944

39.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.01678929

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

1220906027

data

İşlem hacmi

$21885840

40.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

5.12

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1211954188

data

İşlem hacmi

$20318746

41.

MAKER MKR MAKER

Anlık kur

1 285.78

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

1159412385

data

İşlem hacmi

$37961634

42.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

0.823737

24 saatlik değişim

-1.3%

Piyasa değeri

1050241851

data

İşlem hacmi

$39652531

43.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

1041788629

data

İşlem hacmi

$25738650

44.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.29

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

1026859051

data

İşlem hacmi

$33660094

45.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.04585129

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

954145624

data

İşlem hacmi

$7832715

46.

ROCKET POOL ETH RETH ROCKET POOL ETH

Anlık kur

1 727.61

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

913478837

data

İşlem hacmi

$2551767

47.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

62.61

24 saatlik değişim

-1.7%

Piyasa değeri

910518805

data

İşlem hacmi

$38371221

48.

BITDAO BIT BITDAO

Anlık kur

0.581231

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

845812461

data

İşlem hacmi

$594820