En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
40 59 2.8 18 654 033 669 795 012 744 289 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
2 211.95 1.9 14 979 914 019 266 123 124 051 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.999719 -0.1 32 945 195 808 89 619 045 342 data Trade
4.
BNB BNB BNB
228.9 -0.3 688 761 404 35 249 458 622 data Trade
5.
XRP XRP XRP
0.627142 1.1 914 096 068 33 804 875 347 data Trade
6.
SOL SOL SOLANA
63.99 -1.6 1 306 930 415 27 166 581 842 data Trade
7.
USDC USDC USDC
0.999964 0.0 7 924 547 345 24 515 366 659 data Trade
8.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
2 210.2 1.9 12 814 335 20 555 983 408 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.404257 1.1 330 451 104 14 112 791 569 data Trade
10.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.086314 0.0 727 841 103 12 260 762 867 data Trade
11.
TRX TRX TRON
0.103533 0.1 317 691 073 9 164 513 456 data Trade
12.
LINK LINK CHAINLINK
15.89 -1.1 575 263 935 8 862 387 340 data Trade
13.
TON TON TONCOIN
2.43 -0.7 12 554 727 8 396 528 940 data Trade
14.
AVAX AVAX AVALANCHE
22.18 -1.5 282 808 119 8 110 781 415 data Trade
15.
MATIC MATIC POLYGON
0.825572 0.6 486 584 392 7 658 411 282 data Trade
16.
DOT DOT POLKADOT
5.59 -0.1 145 324 825 7 290 715 804 data Trade
17.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
40 53 2.6 126 236 110 6 496 518 383 data Trade
18.
LTC LTC LITECOIN
73.73 1.6 379 852 531 5 451 761 180 data Trade
19.
DAI DAI DAI
0.999012 0.0 323 957 241 5 352 160 331 data Trade
20.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000903 5.4 415 468 705 5 320 928 427 data Trade
21.
BCH BCH BITCOIN CASH
246.92 7.0 186 942 158 4 886 069 886 data Trade
22.
UNI UNI UNISWAP
6.11 -1.1 335 578 131 4 604 405 206 data Trade
23.
OKB OKB OKB
59.08 1.2 13 053 078 3 546 126 152 data Trade
24.
LEO LEO LEO TOKEN
3.72 -3.7 1 975 887 3 455 414 104 data Trade
25.
XLM XLM STELLAR
0.122642 0.5 53 546 873 3 438 708 696 data Trade
26.
XMR XMR MONERO
173.05 0.2 70 239 111 3 148 183 774 data Trade
27.
KAS KAS KASPA
0.141552 1.5 39 822 363 3 082 047 376 data Trade
28.
TUSD TUSD TRUEUSD
0.995082 -0.4 171 156 804 2 941 180 319 data Trade
29.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
20.19 1.3 141 237 336 2 892 695 129 data Trade
30.
ATOM ATOM COSMOS HUB
9.61 0.1 161 574 420 2 815 270 460 data Trade
31.
CRO CRO CRONOS
0.092484 -0.1 10 818 483 2 441 806 032 data Trade
32.
FIL FIL FILECOIN
4.66 -0.8 124 824 358 2 209 218 571 data Trade
33.
LDO LDO LIDO DAO
2.46 0.6 52 366 753 2 192 124 128 data Trade
34.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
4.76 -1.5 31 521 163 2 142 290 122 data Trade
35.
RUNE RUNE THORCHAIN
7.09 -0.8 403 155 020 2 132 571 477 data Trade
36.
HBAR HBAR HEDERA
0.062877 1.0 37 396 293 2 112 535 753 data Trade
37.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade
38.
APT APT APTOS
7.39 -1.2 95 391 788 2 053 854 730 data Trade
39.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
2.02 0.8 141 867 383 2 027 563 632 data Trade
40.
TAO TAO BITTENSOR
342.87 13.2 16 705 274 1 977 165 984 data Trade
41.
IMX IMX IMMUTABLE
1.42 0.8 657 600 213 1 835 290 481 data Trade
42.
MNT MNT MANTLE
0.551342 0.7 10 387 048 1 722 993 899 data Trade
43.
VET VET VECHAIN
0.0231345 0.7 47 858 147 1 682 612 542 data Trade
44.
BUSD BUSD BUSD
0.996416 -0.4 3 336 489 228 1 649 672 238 data Trade
45.
OP OP OPTIMISM
1.75 -0.5 91 028 137 1 597 300 711 data Trade
46.
AAVE AAVE AAVE
103.72 -1.0 106 208 943 1 522 581 106 data Trade
47.
INJ INJ INJECTIVE
17.66 -1.6 89 952 311 1 489 312 183 data Trade
48.
QNT QNT QUANT
101.1 -0.4 21 516 797 1 470 629 178 data Trade
49.
RNDR RNDR RENDER
3.91 8.5 134 411 888 1 466 049 109 data Trade
50.
ARB ARB ARBITRUM
1.11 -0.1 236 651 891 1 419 872 429 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

40 59

24 saatlik değişim

2.8%

Piyasa değeri

795012744289

data

İşlem hacmi

$18654033669

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

2 211.95

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

266123124051

data

İşlem hacmi

$14979914019

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.999719

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

89619045342

data

İşlem hacmi

$32945195808

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

228.9

24 saatlik değişim

-0.3%

Piyasa değeri

35249458622

data

İşlem hacmi

$688761404

5.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.627142

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

33804875347

data

İşlem hacmi

$914096068

6.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

63.99

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

27166581842

data

İşlem hacmi

$1306930415

7.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.999964

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

24515366659

data

İşlem hacmi

$7924547345

8.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

2 210.2

24 saatlik değişim

1.9%

Piyasa değeri

20555983408

data

İşlem hacmi

$12814335

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.404257

24 saatlik değişim

1.1%

Piyasa değeri

14112791569

data

İşlem hacmi

$330451104

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.086314

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

12260762867

data

İşlem hacmi

$727841103

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.103533

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9164513456

data

İşlem hacmi

$317691073

12.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.89

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

8862387340

data

İşlem hacmi

$575263935

13.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.43

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

8396528940

data

İşlem hacmi

$12554727

14.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

22.18

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

8110781415

data

İşlem hacmi

$282808119

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.825572

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

7658411282

data

İşlem hacmi

$486584392

16.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.59

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

7290715804

data

İşlem hacmi

$145324825

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

40 53

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

6496518383

data

İşlem hacmi

$126236110

18.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.73

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5451761180

data

İşlem hacmi

$379852531

19.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999012

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5352160331

data

İşlem hacmi

$323957241

20.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000903

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

5320928427

data

İşlem hacmi

$415468705

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

246.92

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

4886069886

data

İşlem hacmi

$186942158

22.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.11

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

4604405206

data

İşlem hacmi

$335578131

23.

OKB OKB OKB

Anlık kur

59.08

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3546126152

data

İşlem hacmi

$13053078

24.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.72

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

3455414104

data

İşlem hacmi

$1975887

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.122642

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3438708696

data

İşlem hacmi

$53546873

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

173.05

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3148183774

data

İşlem hacmi

$70239111

27.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.141552

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

3082047376

data

İşlem hacmi

$39822363

28.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.995082

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2941180319

data

İşlem hacmi

$171156804

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

20.19

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2892695129

data

İşlem hacmi

$141237336

30.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.61

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2815270460

data

İşlem hacmi

$161574420

31.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.092484

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2441806032

data

İşlem hacmi

$10818483

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.66

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2209218571

data

İşlem hacmi

$124824358

33.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.46

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2192124128

data

İşlem hacmi

$52366753

34.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

4.76

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

2142290122

data

İşlem hacmi

$31521163

35.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

7.09

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2132571477

data

İşlem hacmi

$403155020

36.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.062877

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

2112535753

data

İşlem hacmi

$37396293

37.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

38.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.39

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

2053854730

data

İşlem hacmi

$95391788

39.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.02

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

2027563632

data

İşlem hacmi

$141867383

40.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

342.87

24 saatlik değişim

13.2%

Piyasa değeri

1977165984

data

İşlem hacmi

$16705274

41.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.42

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

1835290481

data

İşlem hacmi

$657600213

42.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.551342

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1722993899

data

İşlem hacmi

$10387048

43.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.0231345

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1682612542

data

İşlem hacmi

$47858147

44.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

0.996416

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1649672238

data

İşlem hacmi

$3336489228

45.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.75

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1597300711

data

İşlem hacmi

$91028137

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

103.72

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

1522581106

data

İşlem hacmi

$106208943

47.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

17.66

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1489312183

data

İşlem hacmi

$89952311

48.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

101.1

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1470629178

data

İşlem hacmi

$21516797

49.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

3.91

24 saatlik değişim

8.5%

Piyasa değeri

1466049109

data

İşlem hacmi

$134411888

50.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.11

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

1419872429

data

İşlem hacmi

$236651891

10.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.086314

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

12260762867

data

İşlem hacmi

$727841103

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.103533

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

9164513456

data

İşlem hacmi

$317691073

12.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

15.89

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

8862387340

data

İşlem hacmi

$575263935

13.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.43

24 saatlik değişim

-0.7%

Piyasa değeri

8396528940

data

İşlem hacmi

$12554727

14.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

22.18

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

8110781415

data

İşlem hacmi

$282808119

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.825572

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

7658411282

data

İşlem hacmi

$486584392

16.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

5.59

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

7290715804

data

İşlem hacmi

$145324825

17.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

40 53

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

6496518383

data

İşlem hacmi

$126236110

18.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

73.73

24 saatlik değişim

1.6%

Piyasa değeri

5451761180

data

İşlem hacmi

$379852531

19.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999012

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

5352160331

data

İşlem hacmi

$323957241

20.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000903

24 saatlik değişim

5.4%

Piyasa değeri

5320928427

data

İşlem hacmi

$415468705

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

246.92

24 saatlik değişim

7.0%

Piyasa değeri

4886069886

data

İşlem hacmi

$186942158

22.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

6.11

24 saatlik değişim

-1.1%

Piyasa değeri

4604405206

data

İşlem hacmi

$335578131

23.

OKB OKB OKB

Anlık kur

59.08

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3546126152

data

İşlem hacmi

$13053078

24.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

3.72

24 saatlik değişim

-3.7%

Piyasa değeri

3455414104

data

İşlem hacmi

$1975887

25.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.122642

24 saatlik değişim

0.5%

Piyasa değeri

3438708696

data

İşlem hacmi

$53546873

26.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

173.05

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

3148183774

data

İşlem hacmi

$70239111

27.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.141552

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

3082047376

data

İşlem hacmi

$39822363

28.

TRUEUSD TUSD TRUEUSD

Anlık kur

0.995082

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

2941180319

data

İşlem hacmi

$171156804

29.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

20.19

24 saatlik değişim

1.3%

Piyasa değeri

2892695129

data

İşlem hacmi

$141237336

30.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.61

24 saatlik değişim

0.1%

Piyasa değeri

2815270460

data

İşlem hacmi

$161574420

31.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.092484

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

2441806032

data

İşlem hacmi

$10818483

32.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

4.66

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2209218571

data

İşlem hacmi

$124824358

33.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

2.46

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2192124128

data

İşlem hacmi

$52366753

34.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

4.76

24 saatlik değişim

-1.5%

Piyasa değeri

2142290122

data

İşlem hacmi

$31521163

35.

THORCHAIN RUNE THORCHAIN

Anlık kur

7.09

24 saatlik değişim

-0.8%

Piyasa değeri

2132571477

data

İşlem hacmi

$403155020

36.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.062877

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

2112535753

data

İşlem hacmi

$37396293

37.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

38.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

7.39

24 saatlik değişim

-1.2%

Piyasa değeri

2053854730

data

İşlem hacmi

$95391788

39.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

2.02

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

2027563632

data

İşlem hacmi

$141867383

40.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

342.87

24 saatlik değişim

13.2%

Piyasa değeri

1977165984

data

İşlem hacmi

$16705274

41.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

1.42

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

1835290481

data

İşlem hacmi

$657600213

42.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.551342

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1722993899

data

İşlem hacmi

$10387048

43.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.0231345

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

1682612542

data

İşlem hacmi

$47858147

44.

BUSD BUSD BUSD

Anlık kur

0.996416

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1649672238

data

İşlem hacmi

$3336489228

45.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

1.75

24 saatlik değişim

-0.5%

Piyasa değeri

1597300711

data

İşlem hacmi

$91028137

46.

AAVE AAVE AAVE

Anlık kur

103.72

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

1522581106

data

İşlem hacmi

$106208943

47.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

17.66

24 saatlik değişim

-1.6%

Piyasa değeri

1489312183

data

İşlem hacmi

$89952311

48.

QUANT QNT QUANT

Anlık kur

101.1

24 saatlik değişim

-0.4%

Piyasa değeri

1470629178

data

İşlem hacmi

$21516797