En popüler 50 kripto para biriminin fiyatları

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimlerini alıp satmak için bu listeyi takip edin. Liste gün içinde yapılan düzenli güncellemelerle dinamik olarak hazırlanıyor.
Bu liste, düzenli gün içi fiyat güncellemeleriyle dinamik olarak oluşturulur.

Coin Anlık kur (USD) 24 saatlik değişim (%) İşlem hacmi (USD) Piyasa değeri ↑ (USD) Grafik
1.
BTC BTC BITCOIN
51 486 0.9 26 831 499 812 1 011 022 222 760 data Trade
2.
ETH ETH ETHEREUM
2 985.62 2.6 20 281 903 738 358 939 660 421 data Trade
3.
USDT USDT TETHER
0.99912 -0.1 47 936 282 971 97 755 760 046 data Trade
4.
BNB BNB BNB
381.77 2.9 2 366 221 963 58 731 733 577 data Trade
5.
SOL SOL SOLANA
103.7 1.7 2 283 274 105 45 723 669 040 data Trade
6.
XRP XRP XRP
0.5474 1.0 1 033 659 730 29 851 102 013 data Trade
7.
STETH STETH LIDO STAKED ETHER
2 982.97 2.5 108 914 103 29 230 897 199 data Trade
8.
USDC USDC USDC
0.99973 -0.1 7 455 549 537 27 917 856 528 data Trade
9.
ADA ADA CARDANO
0.594137 2.1 496 052 858 20 884 964 019 data Trade
10.
AVAX AVAX AVALANCHE
37.26 1.5 476 656 151 14 053 050 349 data Trade
11.
TRX TRX TRON
0.13945 0.2 376 720 074 12 270 498 198 data Trade
12.
DOGE DOGE DOGECOIN
0.084821 1.8 396 741 735 12 145 768 572 data Trade
13.
LINK LINK CHAINLINK
18.4 0.8 482 086 939 10 807 731 335 data Trade
14.
DOT DOT POLKADOT
7.57 3.0 240 139 338 10 083 444 408 data Trade
15.
MATIC MATIC POLYGON
0.974548 5.8 686 489 782 9 040 169 062 data Trade
16.
WBTC WBTC WRAPPED BITCOIN
51 41 0.9 269 764 427 8 070 730 790 data Trade
17.
TON TON TONCOIN
2.09 -1.0 21 598 057 7 247 280 889 data Trade
18.
ICP ICP INTERNET COMPUTER
12.89 0.2 133 623 933 5 926 954 441 data Trade
19.
SHIB SHIB SHIBA INU
0.00000964 2.4 181 700 362 5 675 149 773 data Trade
20.
UNI UNI UNISWAP
7.44 3.9 105 234 652 5 603 488 253 data Trade
21.
BCH BCH BITCOIN CASH
262.77 1.8 150 124 940 5 163 585 268 data Trade
22.
LTC LTC LITECOIN
69.08 1.7 306 842 257 5 130 272 027 data Trade
23.
DAI DAI DAI
0.999593 0.0 138 876 664 4 912 368 795 data Trade
24.
IMX IMX IMMUTABLE
3.32 3.6 107 340 087 4 521 774 084 data Trade
25.
FIL FIL FILECOIN
8.35 18.1 814 245 742 4 285 976 029 data Trade
26.
HBAR HBAR HEDERA
0.115835 14.7 229 751 307 3 907 558 575 data Trade
27.
KAS KAS KASPA
0.170431 2.0 47 245 397 3 881 352 176 data Trade
28.
LEO LEO LEO TOKEN
4.14 1.2 1 921 671 3 837 790 276 data Trade
29.
ATOM ATOM COSMOS HUB
9.89 0.3 224 782 525 3 794 316 806 data Trade
30.
TAO TAO BITTENSOR
593.54 2.7 25 418 314 3 738 141 128 data Trade
31.
STX STX STACKS
2.58 -0.2 147 375 398 3 725 446 574 data Trade
32.
ETC ETC ETHEREUM CLASSIC
25.98 1.7 159 962 725 3 721 268 220 data Trade
33.
OP OP OPTIMISM
3.66 0.7 264 432 184 3 499 422 556 data Trade
34.
APT APT APTOS
9.36 3.8 112 425 905 3 428 210 730 data Trade
35.
NEAR NEAR NEAR PROTOCOL
3.26 4.4 191 144 223 3 389 225 504 data Trade
36.
XLM XLM STELLAR
0.116002 3.6 81 462 939 3 299 734 566 data Trade
37.
VET VET VECHAIN
0.04525814 7.9 145 718 196 3 288 508 825 data Trade
38.
FDUSD FDUSD FIRST DIGITAL USD
1.003 -0.1 6 410 146 983 3 116 912 849 data Trade
39.
INJ INJ INJECTIVE
34.84 2.2 194 443 389 3 079 016 533 data Trade
40.
OKB OKB OKB
50.97 -0.6 16 589 797 3 057 244 020 data Trade
41.
RNDR RNDR RENDER
7.8 25.1 603 452 471 2 947 971 126 data Trade
42.
TIA TIA CELESTIA
17.08 0.6 104 066 834 2 836 631 099 data Trade
43.
LDO LDO LIDO DAO
3.04 2.3 78 326 425 2 713 076 359 data Trade
44.
GRT GRT THE GRAPH
0.278819 18.0 432 662 622 2 625 250 609 data Trade
45.
MNT MNT MANTLE
0.776576 9.9 185 341 276 2 506 194 015 data Trade
46.
CRO CRO CRONOS
0.093211 5.1 11 992 467 2 476 691 706 data Trade
47.
ARB ARB ARBITRUM
1.84 0.4 406 234 075 2 350 244 920 data Trade
48.
XMR XMR MONERO
122.68 2.7 83 931 455 2 225 979 787 data Trade
49.
SEI SEI SEI
0.851968 0.6 215 145 764 2 171 427 706 data Trade
50.
BTTOLD BTTOLD BITTORRENT [OLD]
0.00242719 5.9 106 776 2 106 847 046 data Trade

1.

BITCOIN BTC BITCOIN

Anlık kur

51 486

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

1011022222760

data

İşlem hacmi

$26831499812

2.

ETHEREUM ETH ETHEREUM

Anlık kur

2 985.62

24 saatlik değişim

2.6%

Piyasa değeri

358939660421

data

İşlem hacmi

$20281903738

3.

TETHER USDT TETHER

Anlık kur

0.99912

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

97755760046

data

İşlem hacmi

$47936282971

4.

BNB BNB BNB

Anlık kur

381.77

24 saatlik değişim

2.9%

Piyasa değeri

58731733577

data

İşlem hacmi

$2366221963

5.

SOLANA SOL SOLANA

Anlık kur

103.7

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

45723669040

data

İşlem hacmi

$2283274105

6.

XRP XRP XRP

Anlık kur

0.5474

24 saatlik değişim

1.0%

Piyasa değeri

29851102013

data

İşlem hacmi

$1033659730

7.

LIDO STAKED ETHER STETH LIDO STAKED ETHER

Anlık kur

2 982.97

24 saatlik değişim

2.5%

Piyasa değeri

29230897199

data

İşlem hacmi

$108914103

8.

USDC USDC USDC

Anlık kur

0.99973

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

27917856528

data

İşlem hacmi

$7455549537

9.

CARDANO ADA CARDANO

Anlık kur

0.594137

24 saatlik değişim

2.1%

Piyasa değeri

20884964019

data

İşlem hacmi

$496052858

10.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

37.26

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

14053050349

data

İşlem hacmi

$476656151

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.13945

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

12270498198

data

İşlem hacmi

$376720074

12.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.084821

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

12145768572

data

İşlem hacmi

$396741735

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.4

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

10807731335

data

İşlem hacmi

$482086939

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.57

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

10083444408

data

İşlem hacmi

$240139338

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.974548

24 saatlik değişim

5.8%

Piyasa değeri

9040169062

data

İşlem hacmi

$686489782

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

51 41

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

8070730790

data

İşlem hacmi

$269764427

17.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.09

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

7247280889

data

İşlem hacmi

$21598057

18.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.89

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

5926954441

data

İşlem hacmi

$133623933

19.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000964

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

5675149773

data

İşlem hacmi

$181700362

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

7.44

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

5603488253

data

İşlem hacmi

$105234652

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

262.77

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

5163585268

data

İşlem hacmi

$150124940

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

69.08

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

5130272027

data

İşlem hacmi

$306842257

23.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999593

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

4912368795

data

İşlem hacmi

$138876664

24.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

3.32

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

4521774084

data

İşlem hacmi

$107340087

25.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

8.35

24 saatlik değişim

18.1%

Piyasa değeri

4285976029

data

İşlem hacmi

$814245742

26.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.115835

24 saatlik değişim

14.7%

Piyasa değeri

3907558575

data

İşlem hacmi

$229751307

27.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.170431

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

3881352176

data

İşlem hacmi

$47245397

28.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

4.14

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3837790276

data

İşlem hacmi

$1921671

29.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.89

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

3794316806

data

İşlem hacmi

$224782525

30.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

593.54

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

3738141128

data

İşlem hacmi

$25418314

31.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

2.58

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3725446574

data

İşlem hacmi

$147375398

32.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

25.98

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

3721268220

data

İşlem hacmi

$159962725

33.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

3.66

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

3499422556

data

İşlem hacmi

$264432184

34.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.36

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

3428210730

data

İşlem hacmi

$112425905

35.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.26

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

3389225504

data

İşlem hacmi

$191144223

36.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.116002

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

3299734566

data

İşlem hacmi

$81462939

37.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.04525814

24 saatlik değişim

7.9%

Piyasa değeri

3288508825

data

İşlem hacmi

$145718196

38.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

1.003

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3116912849

data

İşlem hacmi

$6410146983

39.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

34.84

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

3079016533

data

İşlem hacmi

$194443389

40.

OKB OKB OKB

Anlık kur

50.97

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

3057244020

data

İşlem hacmi

$16589797

41.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.8

24 saatlik değişim

25.1%

Piyasa değeri

2947971126

data

İşlem hacmi

$603452471

42.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

17.08

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2836631099

data

İşlem hacmi

$104066834

43.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

3.04

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

2713076359

data

İşlem hacmi

$78326425

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.278819

24 saatlik değişim

18.0%

Piyasa değeri

2625250609

data

İşlem hacmi

$432662622

45.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.776576

24 saatlik değişim

9.9%

Piyasa değeri

2506194015

data

İşlem hacmi

$185341276

46.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.093211

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

2476691706

data

İşlem hacmi

$11992467

47.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.84

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2350244920

data

İşlem hacmi

$406234075

48.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

122.68

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2225979787

data

İşlem hacmi

$83931455

49.

SEI SEI SEI

Anlık kur

0.851968

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2171427706

data

İşlem hacmi

$215145764

50.

BITTORRENT [OLD] BTTOLD BITTORRENT [OLD]

Anlık kur

0.00242719

24 saatlik değişim

5.9%

Piyasa değeri

2106847046

data

İşlem hacmi

$106776

10.

AVALANCHE AVAX AVALANCHE

Anlık kur

37.26

24 saatlik değişim

1.5%

Piyasa değeri

14053050349

data

İşlem hacmi

$476656151

11.

TRON TRX TRON

Anlık kur

0.13945

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

12270498198

data

İşlem hacmi

$376720074

12.

DOGECOIN DOGE DOGECOIN

Anlık kur

0.084821

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

12145768572

data

İşlem hacmi

$396741735

13.

CHAINLINK LINK CHAINLINK

Anlık kur

18.4

24 saatlik değişim

0.8%

Piyasa değeri

10807731335

data

İşlem hacmi

$482086939

14.

POLKADOT DOT POLKADOT

Anlık kur

7.57

24 saatlik değişim

3.0%

Piyasa değeri

10083444408

data

İşlem hacmi

$240139338

15.

POLYGON MATIC POLYGON

Anlık kur

0.974548

24 saatlik değişim

5.8%

Piyasa değeri

9040169062

data

İşlem hacmi

$686489782

16.

WRAPPED BITCOIN WBTC WRAPPED BITCOIN

Anlık kur

51 41

24 saatlik değişim

0.9%

Piyasa değeri

8070730790

data

İşlem hacmi

$269764427

17.

TONCOIN TON TONCOIN

Anlık kur

2.09

24 saatlik değişim

-1.0%

Piyasa değeri

7247280889

data

İşlem hacmi

$21598057

18.

INTERNET COMPUTER ICP INTERNET COMPUTER

Anlık kur

12.89

24 saatlik değişim

0.2%

Piyasa değeri

5926954441

data

İşlem hacmi

$133623933

19.

SHIBA INU SHIB SHIBA INU

Anlık kur

0.00000964

24 saatlik değişim

2.4%

Piyasa değeri

5675149773

data

İşlem hacmi

$181700362

20.

UNISWAP UNI UNISWAP

Anlık kur

7.44

24 saatlik değişim

3.9%

Piyasa değeri

5603488253

data

İşlem hacmi

$105234652

21.

BITCOIN CASH BCH BITCOIN CASH

Anlık kur

262.77

24 saatlik değişim

1.8%

Piyasa değeri

5163585268

data

İşlem hacmi

$150124940

22.

LITECOIN LTC LITECOIN

Anlık kur

69.08

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

5130272027

data

İşlem hacmi

$306842257

23.

DAI DAI DAI

Anlık kur

0.999593

24 saatlik değişim

0.0%

Piyasa değeri

4912368795

data

İşlem hacmi

$138876664

24.

IMMUTABLE IMX IMMUTABLE

Anlık kur

3.32

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

4521774084

data

İşlem hacmi

$107340087

25.

FILECOIN FIL FILECOIN

Anlık kur

8.35

24 saatlik değişim

18.1%

Piyasa değeri

4285976029

data

İşlem hacmi

$814245742

26.

HEDERA HBAR HEDERA

Anlık kur

0.115835

24 saatlik değişim

14.7%

Piyasa değeri

3907558575

data

İşlem hacmi

$229751307

27.

KASPA KAS KASPA

Anlık kur

0.170431

24 saatlik değişim

2.0%

Piyasa değeri

3881352176

data

İşlem hacmi

$47245397

28.

LEO TOKEN LEO LEO TOKEN

Anlık kur

4.14

24 saatlik değişim

1.2%

Piyasa değeri

3837790276

data

İşlem hacmi

$1921671

29.

COSMOS HUB ATOM COSMOS HUB

Anlık kur

9.89

24 saatlik değişim

0.3%

Piyasa değeri

3794316806

data

İşlem hacmi

$224782525

30.

BITTENSOR TAO BITTENSOR

Anlık kur

593.54

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

3738141128

data

İşlem hacmi

$25418314

31.

STACKS STX STACKS

Anlık kur

2.58

24 saatlik değişim

-0.2%

Piyasa değeri

3725446574

data

İşlem hacmi

$147375398

32.

ETHEREUM CLASSIC ETC ETHEREUM CLASSIC

Anlık kur

25.98

24 saatlik değişim

1.7%

Piyasa değeri

3721268220

data

İşlem hacmi

$159962725

33.

OPTIMISM OP OPTIMISM

Anlık kur

3.66

24 saatlik değişim

0.7%

Piyasa değeri

3499422556

data

İşlem hacmi

$264432184

34.

APTOS APT APTOS

Anlık kur

9.36

24 saatlik değişim

3.8%

Piyasa değeri

3428210730

data

İşlem hacmi

$112425905

35.

NEAR PROTOCOL NEAR NEAR PROTOCOL

Anlık kur

3.26

24 saatlik değişim

4.4%

Piyasa değeri

3389225504

data

İşlem hacmi

$191144223

36.

STELLAR XLM STELLAR

Anlık kur

0.116002

24 saatlik değişim

3.6%

Piyasa değeri

3299734566

data

İşlem hacmi

$81462939

37.

VECHAIN VET VECHAIN

Anlık kur

0.04525814

24 saatlik değişim

7.9%

Piyasa değeri

3288508825

data

İşlem hacmi

$145718196

38.

FIRST DIGITAL USD FDUSD FIRST DIGITAL USD

Anlık kur

1.003

24 saatlik değişim

-0.1%

Piyasa değeri

3116912849

data

İşlem hacmi

$6410146983

39.

INJECTIVE INJ INJECTIVE

Anlık kur

34.84

24 saatlik değişim

2.2%

Piyasa değeri

3079016533

data

İşlem hacmi

$194443389

40.

OKB OKB OKB

Anlık kur

50.97

24 saatlik değişim

-0.6%

Piyasa değeri

3057244020

data

İşlem hacmi

$16589797

41.

RENDER RNDR RENDER

Anlık kur

7.8

24 saatlik değişim

25.1%

Piyasa değeri

2947971126

data

İşlem hacmi

$603452471

42.

CELESTIA TIA CELESTIA

Anlık kur

17.08

24 saatlik değişim

0.6%

Piyasa değeri

2836631099

data

İşlem hacmi

$104066834

43.

LIDO DAO LDO LIDO DAO

Anlık kur

3.04

24 saatlik değişim

2.3%

Piyasa değeri

2713076359

data

İşlem hacmi

$78326425

44.

THE GRAPH GRT THE GRAPH

Anlık kur

0.278819

24 saatlik değişim

18.0%

Piyasa değeri

2625250609

data

İşlem hacmi

$432662622

45.

MANTLE MNT MANTLE

Anlık kur

0.776576

24 saatlik değişim

9.9%

Piyasa değeri

2506194015

data

İşlem hacmi

$185341276

46.

CRONOS CRO CRONOS

Anlık kur

0.093211

24 saatlik değişim

5.1%

Piyasa değeri

2476691706

data

İşlem hacmi

$11992467

47.

ARBITRUM ARB ARBITRUM

Anlık kur

1.84

24 saatlik değişim

0.4%

Piyasa değeri

2350244920

data

İşlem hacmi

$406234075

48.

MONERO XMR MONERO

Anlık kur

122.68

24 saatlik değişim

2.7%

Piyasa değeri

2225979787

data

İşlem hacmi

$83931455